અવનવા સમાચાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

અવનવા સમાચાર

નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત સી.એમ.ટી.સી. સેન્ટર માટે કરાર આધારીત ન્યુટ્રીશીયન આસીસટન્ટ અને સ્ટાફનર્સની જગ્યા ભરવા માટે જાહેરનિવિદા અને અરજીપત્રક.
નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત સી.એમ.ટી.સી. સેન્ટર માટે કરાર આધારીત ન્યુટ્રીશીયન આસીસટન્ટ અને સ્ટાફનર્સની જગ્યા ભરવા માટે જાહેરનિવિદા અને અરજીપત્રક.

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.

બનાસકાંઠા જીલ્લામાં જીલ્લા હેલ્થ સોસાયટી (નેશનલ હેલ્થ મીશન) હેઠળ જિલ્લા પંચાયત હસ્તક કોલ્ડ ચેઈન ટેકનીશીયન ની જગ્યા ૧૧ માસ માટે કરાર આધારીત ભરવાની થાય છે.
બનાસકાંઠા જીલ્લામાં જીલ્લા હેલ્થ સોસાયટી (નેશનલ હેલ્થ મીશન) હેઠળ જિલ્લા પંચાયત હસ્તક કોલ્ડ ચેઈન ટેકનીશીયન ની જગ્યા ૧૧ માસ માટે કરાર આધારીત ભરવાની થાય છે.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

એકાઉન્ટ કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર
એકાઉન્ટ કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર

લેબોરેટરી ટેકનીશીયન
લેબોરેટરી ટેકનીશીયન

એ. એન. એમ.-ફિમેલ હેલ્થ વકૅર
એ. એન. એમ.-ફિમેલ હેલ્થ વકૅર

પી. એચ. એન.
પી. એચ. એન.

ફામાસિસ્ટ
ફામાસિસ્ટ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 882151