મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી અમિત અરોરા
ડીડીઓનું નામ:શ્રી અમિત અરોરા, આઇ.એ.એસ.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
સરનામુ:સરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, બનાસકાંઠા પાલનપુર
ફોન નંબર:(ઓ) ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩
ડીડીઓનો:- (ઘર):૦૨૭૪૨-૨૫૩૦૨૯
ફેકસ નંબરઃ:૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩
ઇ-મેલ::ddo-ban@gujarat.gov.inછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 908265