પંચાયત વિભાગ
અમીરગઢ તાલુકા પંચાયત
બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

ડાભી રણજીતસિંહ ગોબરસિંહશ્રી ડાભી રણજીતસિંહ ગોબરસિંહ
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી બી. સી. રાજપુત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગબનાસકાંઠા જીલ્લોઅમીરગઢ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


અમીરગઢ
ગ્રામ પંચાયત 30
ગામડાઓ ૬૯
કુલ વસ્તી (ર૦૧૧ મુજબ) ગ્રામ્ય ૧૩૨૩૫૪
અમીરગઢમા કુલ ૭૦ ગામો છે. વસ્‍તી કુલ ૧૦૧૧૦૫ જેમાં ૫રૂષ ૫૨૧૦૩ અને સ્‍ત્રી ૪૯૦૦૨ છે. એમ નું હવામાન સુકુ છે.
વધારે...