પંચાયત વિભાગ
ભાભર તાલુકા પંચાયત
બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

પ્રમુખશ્રીશ્રી રજનીકુમાર જે.ચૌઘરી
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી આર.ડી.પોરણીયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગબનાસકાંઠા જીલ્લોભાભર તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ભાભર
ગ્રામ પંચાયત ૪૧
ગામડાઓ ૫૧
વસ્‍તી ૧૦૧૨૫૮

ભાભર મા કુલ ૫૧ ગામો છે. વસ્‍તી કુલ ૯૭૫૭ર જેમાં ૫રૂષ ૫૦૮૩૩ અને સ્‍ત્રી ૪૬૭૩૯ છે. એમ નું હવામાન સુકુ છે. ભાભર ર૩.૯૮. ઉ.અક્ષાંશ થી ર૪.૧. ઉ. અક્ષાંશ અને ૭૧.૪૦ . પૂ. રેખાંશ થી ૭૧.૬ર. પૂ. આવેલું છે.
વધારે...