પંચાયત વિભાગ
સંપર્ક
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામુ : તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
તાલુકા પંચાયત કચેરી,
તાલુકોઃ ડીસા, જિ. બનાસકાંઠા
ફોન નંબર : ૨૨૦૦૬૩
ફેકસ નંબર : -
૧૫ મી ઓગસ્ટ ર૦૦૮ સંદર્ભ સ્ટાફની વિગત દર્શાવતું ૫ત્રક, તા.પં.કચેરી ડીસા
અધિકારી / કર્મચારીનું નામ હોદો વર્ગ કયારથી
ફરજ
બજાવે છે
અધિકારી કર્મચારીનો મો.નંબર અધિકારી કર્મચારી
નો ધરનો લેન્ડલાઇન નં.
હાલનું રહેઠાણનું સરનામું રીમાર્કસ વતનનું સરનામું
શ્રી આર.એચ. મંછુડીવાલા તા.વિ.અ. ૪/૨૧/ ૨૦૦૮ ૯૪૨૭૦૬૪૦૭૪/ ૯૯૭૮૨૦૮૫૨૬ - ડીસા ડીસા
શ્રી આર.જી.સીપાઇ ના.તા.વિ.અ. ૧/૧૧/ ૨૦૦૮ ૯૮૯૮૯૬૬૭૮૫ - સ્ટાફ કવાર્ટર તા. ૩૦/૬/ ર૦૦૮ થી વય નિર્વુત થાય છે થરાદ, તા.થરાદ
શ્રી એમ.ડી. ૫રમાર મ.તા.વિ.અ ૫/૧૮/ ૨૦૦૭ ૯૩૭૭૪૩૦૩૧૮ - પાલનર તા. ૩૦/૬/ ર૦૦૮ થી વય નિર્વુત થાય છે પાલનર
શ્રી એસ.આર.કોટવાલ ના.હિ. ૫/૨૬/ ૨૦૦૭ ૯૪૨૭૫૯૮૩૧૫ - સ્ટાફ કવાર્ટર કિસનગઢ, તા.ભિલોડા
શ્રી ડી.ડી. કુંભાર વિ.અ.પં. ૮/૨૦/ ૨૦૦૧ - ૨૭૪૪ ૨૩૧૮૩૪ સ્ટાફ કવાર્ટર પાનોલ, તા.ઇડર
શ્રી કે.આર. બારોટ વિ.અ.આવાસ ૧૨/૩૦/ ૨૦૦૪ ૯૪૨૬૫૫૬૨૮૮ - પાટણ,ચાણસમા હાઇવે વિસનગર
શ્રી બી.એ. ૫ટેલ વિ.અ બાંધકામ ૧/૨૪/ ૨૦૦૮ ૯૯૨૪૨૦૮૭૬૬ - પાલનર, અર્બુદા એપારમેન્ટ કડી
શ્રી કે.ડી.પ્રજા૫તિ વિ.અ.સહકાર ૧૦/૨૬/ ૨૦૦૬ ૯૯૦૯૩૦૨૩૫૭ - રસાણા મોટા,તા.ડીસા રસાણા મોટા, તા.ડીસા
શ્રી એ.કે.મોડીયા આંકડા મદદનિશ ૫/૨૪/ ૨૦૦૪ ૯૯૨૪૭૧૫૮૨૨ - સ્ટાફ કવાર્ટર વાંકડી તા.વીજયનગર, જી.સાં.કાં
શ્રી પી.આર.દવે સિનીયર કલાર્ક ૭/૮/ ૨૦૦૭ ૯૪૨૭૩૯૦૧૩૮ - દી૫ક હોટલ પાછળ,ડીસા ઢીમા, તા.વાવા
શ્રી આર.ડી.જાની સિનીયર કલાર્ક ૯/૧/ ૨૦૦૫ ૯૮૯૮૫૬૪૪૧૭ - ઉમીયા નગર ,ડીસા ડીસા
શ્રી બી.કે.શ્રીમાળી સિનીયર કલાર્ક ૫/૨૫/ ૧૯૯૯ ૯૪૨૬૭૩૯૪૯૦ - સ્ટાફ કવાર્ટર જાસ્કા, તા.ખેરાલુ
શ્રી આર.એસ.કટારીયા જુ.કા. ૬/૧૬/ ૨૦૦૬ ૯૪૨૭૩૯૧૩૪૫ - ધાનેરા,તા.ધાનેરા પાંચડા, તા.વડગામ
શ્રી વી.પી.સાંખલા જુ.કા. ૧૦/૧૫/ ૨૦૦૪ ૯૮૯૮૦૭૪૭૬ - ડીસા.તા.ડીસા ડીસા
શ્રી એસ.આર.ત્રિવેદી જુ.કા. ૧૨/૮/ ૨૦૦૪ ૯૯૨૪૭૪૦૩૮૭ - સ્ટાફ કવાર્ટર દિયોદર, તા.દિયોદર
શ્રી વી.વી.૫ટેલ જુ.કા. ૧/૨૨/ ૨૦૦૮ ૯૯૦૯૪૬૫૪૬૯ - ડીસા.તા.ડીસા કંથરાવી , તા.ઉંજા
શ્રી પી.આઇ.૫ટેલ જુ.કા. ૨/૧/ ૨૦૦૮ ૯૪૨૬૭૫૨૩૩૯ - ભીલડી, તા.ડીસા સંડેર, તા.જી.પાટણ
શ્રી જે.એમ.ઠાકોર જુ.કા. ૨/૧/ ૨૦૦૮ ૯૮૨૫૨૩૫૧૪૪ - ખારા,તા.ભાભર ખારા,તા.ભાભર
શ્રી ડી.આર.બાહ્મણ જુ.કા. ૨/૧/ ૨૦૦૮ ૯૮૯૮૫૩૮૦૪૭ - અંબિકાનગર, તા.ડીસા આસેડા,તા.ડીસા
શ્રી પી.એમ.નાઇ જુ.કા. ૨/૫/ ૨૦૦૮ - - ચંન્દ્રલોક સોસાયટી. તા.ડીસા સુદ્રાસણ, તા.સતલાસણા, જી.મહેસાણા
શ્રી આઇ.કે.રબારી ડ્રાઇવર ૧૨/૬/ ૨૦૦૫ ૯૯૦૯૮૬૫૨૯૫ - સ્ટાફ કવાર્ટર કમલર, તા.કાંકરેજ
શ્રી જી.જી.૫ટેલ પં.સ.ઇ.ઝેરડા - ૦૨૭૪૪ ૨૬૭૬૭૪ અકલાણા, તા.વડગામ તા. ૩૦/૬/ ર૦૦૮ થી વય નિર્વુત થાય છે અકલાણા, તા.વડગામ
શ્રી એચ.એ.ઠાકોર ૫.સ.ઇ.ભીલડી ૧/૯/ ૨૦૦૮ ૯૩૨૮૪૩૭૪૭૦ - પ્રજા૫તિ નગર, તા.ડીસા સિઘ્ધર, તા.સિઘ્ધર
શ્રીમતિ જે.વી.૫રમાર લીરી.ત.ક.મં. ૬/૧૯/ ૨૦૦૭ ૯૩૨૮૪૩૭૪૭૦ - ઓમપાર્ક સોસાયટી ડીસા
શ્રીમતિ એલ.એ. રોહિત ૫ટાવાળા ૩/૧/ ૨૦૦૨ - ૦૨૭૪૪ ૨૨૬૨૮૫ તા.પં. સ્ટાફ કવોર્ટસ કમોડી, તા.ડીસા
શ્રી વી.એસ.મકવાણા ૫ટાવાળા ૧૦/૨૭/ ૨૦૦૪ - ૦૨૭૪૪ ૨૯૨૬૩૨ સાવિયાણા, તા.ડીસા સાવિયાણા, તા.ડીસા
શ્રી જે.આર.ગોહિલ ૫ટાવાળા ૧૦/૩૦/ ૨૦૦૪ - ૦૨૭૪૪ ૨૫૬૬૭૧ વાસણા વાતમ, તા.ડીસા વાસણા (વા), તા.ડીસા
શ્રી પી.એચ. ચૌધરી અ.મ.ઇ. ૨/૧/ ૨૦૦૭ ૯૪૨૬૩૭૩૨૭૪ - શીવ શકિત સોસાયટી બેચરરા, તા.પાલનર ઓમપાર્ક, ડીસા
શ્રી વી.એ. રાવલ વિ.અ.ધિરાણ ૧/૧૬/ ૨૦૦૫ ૯૯૯૮૫૮૯૩૪૫ - ઉન્નતીપાર્ક, નવા ડીસા ઉન્નતીપાર્ક,નવા ડીસા
શ્રી બી.જે.ત્રિશુલ સિ.કા ૫/૧૨/ ૨૦૦૫ ૯૮૨૫૦૧૬૯૪૪ - ઓમપાર્ક સોસાયટી ઓમપાર્ક સોસાયટી
શ્રી આર.એ.૫ટેલ ગ્રા.સે.મોટા કા૫રા ૯/૧૯/ ૨૦૦૬ ૯૮૨૫૦૧૬૯૪૪ - લાખણી, તા.ડીસા સાબરકાંઠા
શ્રી આર.એમ.૫ટેલ ગ્રા.સે.નવા ડીસા ૧/૨૫/ ૨૦૦૮ ૯૮૨૫૬૩૮૪૫૬ - જુના ડીસા, તા.ડીસા જુનાડીસા
શ્રી આર.આર.મોર ગ્રા.સે.ઝેરડા ૧/૩૦/ ૨૦૦૮ - ૯૫૨૭૩૯ -૨૮૧૪૪૭ નાની ગીડાસણ, તા.વડગામ નાની ગીડાસણ, તા.વડગામ
શ્રી એમ.એમ.રાવલ ગ્રા.સે.ભીલડી ૧/૨૪/ ૨૦૦૮ ૯૯૭૯૭૮૨૨૭૨ - ચંડીસર, તા.પાલનર ચંડીસર, તા.પાલનર
શ્રી એ.ડી.ઘાસુરા ના.હિ. ૧/૯/ ૨૦૦૮ ૯૮૯૮૬૨૬૧૬૯ - પાલનર જુનાડીસા
શ્રી કે.એન.ત્રિવેદી ગ્રા.સે.રામસણ ૧/૨૫/ ૨૦૦૮ ૯૯૭૯૭૮૨૨૭૨ - નીલ કંઠ સોસાયટી પાલનર નીલ કંઠ સોસાયટી પાલનર
શ્રી એન.વી.૫ટેલ વિ.અ.આઇ. આર.ડી ૧૦/૧૫/ ૨૦૦૭ ૯૯૦૪૩૦૦૧૨૪ - વડગામ, તા.વડગામ ૬૦૦૦ ફિકસ ૫ગાર વડગામ, તા.વડગામ
શ્રી નરેશભાઈ ઠાકર ગ્રા.સે.આઇ. આર.ડી ૧૦/૪/ ૨૦૦૭ ૯૯૦૯૦૫૮૬૯૫ - ગઢ, તા.પાલનર ૫૦૦૦ ફિકસ ૫ગાર ગઢ, તા. પાલનર
શ્રીમતી ગીતાબેન રાણા ગ્રા.સે.આઇ. આર.ડી ૧૦/૪/ ૨૦૦૭ ૯૯૭૮૦૧૦૭૬૯ - મુ..ગઢ, તા.પાલનર ૫૦૦૦ ફિકસ ૫ગાર જુનાડીસા
તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રીઓના નામ / સરનામા
અ.નં સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો સરનામું ફોન નંબર
ઓફીસ ઘર મોબાઈલ
શ્રી.બાબુપુરી ગુરુજાલમપુરી સ્વામી તા. પ્રમુખ મુ. રામપુરા, તા.ડીસા (પેપળુ તા.ડીસા નકળંગ ધામ) ૨૨૦૦૬૩ ૨૩૬૦૬૩ ૯૪૨૭૦૮૫૧૫૦
શ્રી રમેશસિંહ હેમસિંહ વાઘેલા તા.પં. ઉ૫પ્રમુખ મુ.રામસણ તા.ડીસા ૨૨૦૦૬૩ ૨૬૭૭૩૩ ૯૯૦૯૪૬૪૬૫૯