પંચાયત વિભાગ
સંપર્ક
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામુ:તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
તાલુકા પંચાયત કચેરી,
તાલુકોઃ ડીસા, જિ. બનાસકાંઠા
ફોન નંબર:૨૨૦૦૬૩
ફેકસ નંબર :-

૧૫ મી ઓગસ્ટ ર૦૦૮ સંદર્ભ સ્ટાફની વિગત દર્શાવતું ૫ત્રક, તા.પં.કચેરી ડીસા
અધિકારી / કર્મચારીનું નામહોદોવર્ગકયારથી
ફરજ
બજાવે છે
અધિકારી કર્મચારીનો મો.નંબરઅધિકારી કર્મચારી
નો ધરનો લેન્ડલાઇન નં.
હાલનું રહેઠાણનું સરનામુંરીમાર્કસવતનનું સરનામું
શ્રી સી.એમ.દરજી ઇ.ચા.તા.વિ.અ. ૪/૨૧/ ૨૦૦૮૭૫૬૭૦ ૧૯૫૪૭-ડીસા
ડીસા
શ્રી આર.જી.સીપાઇ ના.તા.વિ.અ. ૧/૧૧/ ૨૦૦૮૯૮૯૮૯૬૬૭૮૫-સ્ટાફ કવાર્ટર તા. ૩૦/૬/ ર૦૦૮ થી વય નિર્વુત થાય છે થરાદ, તા.થરાદ
શ્રી એમ.ડી. ૫રમાર મ.તા.વિ.અ ૫/૧૮/ ૨૦૦૭૯૩૭૭૪૩૦૩૧૮-પાલનર તા. ૩૦/૬/ ર૦૦૮ થી વય નિર્વુત થાય છે પાલનર
શ્રી એસ.આર.કોટવાલ ના.હિ. ૫/૨૬/ ૨૦૦૭૯૪૨૭૫૯૮૩૧૫-સ્ટાફ કવાર્ટર
કિસનગઢ, તા.ભિલોડા
શ્રી ડી.ડી. કુંભાર વિ.અ.પં. ૮/૨૦/ ૨૦૦૧-૨૭૪૪ ૨૩૧૮૩૪સ્ટાફ કવાર્ટર
પાનોલ, તા.ઇડર
શ્રી કે.આર. બારોટ વિ.અ.આવાસ ૧૨/૩૦/ ૨૦૦૪૯૪૨૬૫૫૬૨૮૮-પાટણ,ચાણસમા હાઇવે
વિસનગર
શ્રી બી.એ. ૫ટેલ વિ.અ બાંધકામ ૧/૨૪/ ૨૦૦૮૯૯૨૪૨૦૮૭૬૬-પાલનર, અર્બુદા એપારમેન્ટ
કડી
શ્રી કે.ડી.પ્રજા૫તિ વિ.અ.સહકાર ૧૦/૨૬/ ૨૦૦૬૯૯૦૯૩૦૨૩૫૭-રસાણા મોટા,તા.ડીસા
રસાણા મોટા, તા.ડીસા
શ્રી એ.કે.મોડીયા આંકડા મદદનિશ ૫/૨૪/ ૨૦૦૪૯૯૨૪૭૧૫૮૨૨-સ્ટાફ કવાર્ટર
વાંકડી તા.વીજયનગર, જી.સાં.કાં
શ્રી પી.આર.દવે સિનીયર કલાર્ક ૭/૮/ ૨૦૦૭૯૪૨૭૩૯૦૧૩૮-દી૫ક હોટલ પાછળ,ડીસા
ઢીમા, તા.વાવા
શ્રી આર.ડી.જાની સિનીયર કલાર્ક ૯/૧/ ૨૦૦૫૯૮૯૮૫૬૪૪૧૭-ઉમીયા નગર ,ડીસા
ડીસા
શ્રી બી.કે.શ્રીમાળી સિનીયર કલાર્ક ૫/૨૫/ ૧૯૯૯૯૪૨૬૭૩૯૪૯૦-સ્ટાફ કવાર્ટર
જાસ્કા, તા.ખેરાલુ
શ્રી આર.એસ.કટારીયા જુ.કા. ૬/૧૬/ ૨૦૦૬૯૪૨૭૩૯૧૩૪૫-ધાનેરા,તા.ધાનેરા
પાંચડા, તા.વડગામ
શ્રી વી.પી.સાંખલા જુ.કા. ૧૦/૧૫/ ૨૦૦૪૯૮૯૮૦૭૪૭૬-ડીસા.તા.ડીસા
ડીસા
શ્રી એસ.આર.ત્રિવેદી જુ.કા. ૧૨/૮/ ૨૦૦૪૯૯૨૪૭૪૦૩૮૭-સ્ટાફ કવાર્ટર
દિયોદર, તા.દિયોદર
શ્રી વી.વી.૫ટેલ જુ.કા. ૧/૨૨/ ૨૦૦૮૯૯૦૯૪૬૫૪૬૯-ડીસા.તા.ડીસા
કંથરાવી , તા.ઉંજા
શ્રી પી.આઇ.૫ટેલ જુ.કા. ૨/૧/ ૨૦૦૮૯૪૨૬૭૫૨૩૩૯-ભીલડી, તા.ડીસા
સંડેર, તા.જી.પાટણ
શ્રી જે.એમ.ઠાકોર જુ.કા. ૨/૧/ ૨૦૦૮૯૮૨૫૨૩૫૧૪૪-ખારા,તા.ભાભર
ખારા,તા.ભાભર
શ્રી ડી.આર.બાહ્મણ જુ.કા. ૨/૧/ ૨૦૦૮૯૮૯૮૫૩૮૦૪૭-અંબિકાનગર, તા.ડીસા
આસેડા,તા.ડીસા
શ્રી પી.એમ.નાઇ જુ.કા. ૨/૫/ ૨૦૦૮--ચંન્દ્રલોક સોસાયટી. તા.ડીસા
સુદ્રાસણ, તા.સતલાસણા, જી.મહેસાણા
શ્રી આઇ.કે.રબારી ડ્રાઇવર ૧૨/૬/ ૨૦૦૫૯૯૦૯૮૬૫૨૯૫-સ્ટાફ કવાર્ટર
કમલર, તા.કાંકરેજ
શ્રી જી.જી.૫ટેલ પં.સ.ઇ.ઝેરડા
-૦૨૭૪૪ ૨૬૭૬૭૪અકલાણા, તા.વડગામ તા. ૩૦/૬/ ર૦૦૮ થી વય નિર્વુત થાય છે અકલાણા, તા.વડગામ
શ્રી એચ.એ.ઠાકોર ૫.સ.ઇ.ભીલડી ૧/૯/ ૨૦૦૮૯૩૨૮૪૩૭૪૭૦-પ્રજા૫તિ નગર, તા.ડીસા
સિઘ્ધર, તા.સિઘ્ધર
શ્રીમતિ જે.વી.૫રમાર લીરી.ત.ક.મં. ૬/૧૯/ ૨૦૦૭૯૩૨૮૪૩૭૪૭૦-ઓમપાર્ક સોસાયટી
ડીસા
શ્રીમતિ એલ.એ. રોહિત ૫ટાવાળા ૩/૧/ ૨૦૦૨-૦૨૭૪૪ ૨૨૬૨૮૫તા.પં. સ્ટાફ કવોર્ટસ
કમોડી, તા.ડીસા
શ્રી વી.એસ.મકવાણા ૫ટાવાળા ૧૦/૨૭/ ૨૦૦૪-૦૨૭૪૪ ૨૯૨૬૩૨સાવિયાણા, તા.ડીસા
સાવિયાણા, તા.ડીસા
શ્રી જે.આર.ગોહિલ ૫ટાવાળા ૧૦/૩૦/ ૨૦૦૪-૦૨૭૪૪ ૨૫૬૬૭૧વાસણા વાતમ, તા.ડીસા
વાસણા (વા), તા.ડીસા

શ્રી પી.એચ. ચૌધરી અ.મ.ઇ. ૨/૧/ ૨૦૦૭૯૪૨૬૩૭૩૨૭૪-શીવ શકિત સોસાયટી બેચરરા, તા.પાલનર
ઓમપાર્ક, ડીસા
શ્રી વી.એ. રાવલ વિ.અ.ધિરાણ ૧/૧૬/ ૨૦૦૫૯૯૯૮૫૮૯૩૪૫-ઉન્નતીપાર્ક, નવા ડીસા
ઉન્નતીપાર્ક,નવા ડીસા
શ્રી બી.જે.ત્રિશુલ સિ.કા ૫/૧૨/ ૨૦૦૫૯૮૨૫૦૧૬૯૪૪-ઓમપાર્ક સોસાયટી
ઓમપાર્ક સોસાયટી
શ્રી આર.એ.૫ટેલ ગ્રા.સે.મોટા કા૫રા ૯/૧૯/ ૨૦૦૬૯૮૨૫૦૧૬૯૪૪-લાખણી, તા.ડીસા
સાબરકાંઠા
શ્રી આર.એમ.૫ટેલ ગ્રા.સે.નવા ડીસા ૧/૨૫/ ૨૦૦૮૯૮૨૫૬૩૮૪૫૬-જુના ડીસા, તા.ડીસા
જુનાડીસા
શ્રી આર.આર.મોર ગ્રા.સે.ઝેરડા ૧/૩૦/ ૨૦૦૮-૯૫૨૭૩૯ -૨૮૧૪૪૭નાની ગીડાસણ, તા.વડગામ
નાની ગીડાસણ, તા.વડગામ
શ્રી એમ.એમ.રાવલ ગ્રા.સે.ભીલડી ૧/૨૪/ ૨૦૦૮૯૯૭૯૭૮૨૨૭૨-ચંડીસર, તા.પાલનર
ચંડીસર, તા.પાલનર
શ્રી એ.ડી.ઘાસુરા ના.હિ. ૧/૯/ ૨૦૦૮૯૮૯૮૬૨૬૧૬૯-પાલનર
જુનાડીસા
શ્રી કે.એન.ત્રિવેદી ગ્રા.સે.રામસણ ૧/૨૫/ ૨૦૦૮૯૯૭૯૭૮૨૨૭૨-નીલ કંઠ સોસાયટી પાલનર
નીલ કંઠ સોસાયટી પાલનર
શ્રી એન.વી.૫ટેલ વિ.અ.આઇ. આર.ડી ૧૦/૧૫/ ૨૦૦૭૯૯૦૪૩૦૦૧૨૪-વડગામ, તા.વડગામ ૬૦૦૦ ફિકસ ૫ગાર વડગામ, તા.વડગામ
શ્રી નરેશભાઈ ઠાકર ગ્રા.સે.આઇ. આર.ડી ૧૦/૪/ ૨૦૦૭૯૯૦૯૦૫૮૬૯૫-ગઢ, તા.પાલનર ૫૦૦૦ ફિકસ ૫ગાર ગઢ, તા. પાલનર
શ્રીમતી ગીતાબેન રાણા ગ્રા.સે.આઇ. આર.ડી ૧૦/૪/ ૨૦૦૭૯૯૭૮૦૧૦૭૬૯-મુ..ગઢ, તા.પાલનર ૫૦૦૦ ફિકસ ૫ગાર જુનાડીસા

તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રીઓના નામ / સરનામા
અ.નં સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દોસરનામું ફોન નંબર
ઓફીસ ઘર મોબાઈલ
શ્રી.બાબુપુરી ગુરુજાલમપુરી સ્વામી તા. પ્રમુખ મુ. રામપુરા, તા.ડીસા (પેપળુ તા.ડીસા નકળંગ ધામ) ૨૨૦૦૬૩૨૩૬૦૬૩૯૪૨૭૦૮૫૧૫૦
શ્રી રમેશસિંહ હેમસિંહ વાઘેલા તા.પં. ઉ૫પ્રમુખ મુ.રામસણ તા.ડીસા ૨૨૦૦૬૩૨૬૭૭૩૩૯૯૦૯૪૬૪૬૫૯