પંચાયત વિભાગ
વાવ તાલુકા પંચાયત
બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર

 તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી પ્રફુલ દવે (ઇ.ચા.)
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગબનાસકાંઠા જીલ્લોવાવ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


વાવ
ગ્રામ પંચાયત ૭૯
ગામડાઓ ૧૨૧
કુલ વસ્તી (ર૦૧૧ મુજબ) ૨૪૬૧૫૬
વાવ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થામન અક્ષાંશ-૨૪.૧૮ રેખાંશ-૭૧.૩૭ છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, મગ, મઠ, ઇસબગુલ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય,ભેંસ,બળદ,બકરાં.ઘેંટા જોવા મળે છે. વાવ તાલુકામાં મુખ્યત્વે ૫ત્થર ખનીજ મળી આવે છે.