મુખપૃષ્ઠશાખાઓ રજીસ્ટ્રી શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામરજીસ્ટ્રી શાખા
શાખાનું સરનામુંરજીસ્ટ્રી શાખા, ભોયતળીયે, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી સી.સી.પટેલ, ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (મહેસુલ)
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૭૪૪૫
ઇ-મેલdyddo-rev-ban@gujarat.gov.in

અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રીમતિ જી.એલ.રાવલ નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૯૭૮૦૧૨૭૦૨ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એમ.મોદી સીનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૪૨૯૪૬૩૯૩૨ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.વી.પરમાર જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૯૨૫૬૪૧૬૫૯ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.આઇ.શ્રીમાળી જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૮૭૯૯૧૮૫૭૫ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.ટી.વ્યાસ જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૯૨૫૯૫૨૦૧૯ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048359