બી.પી.એલની યાદી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
અમીરગઢ
દાંતા
ધાનેરા
કાંકરેજ
વડગામ
ભાભર
દાંતીવાડા
ડીસા
પાલનપુર
૧૦ વાવ
૧૧ દીયોદર
૧૨ થરાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 4/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1053534