મુખપૃષ્ઠખેતી વાડી શાખા સહાયની વિગત

સકારશ્રી ધ્વારા નવુ સહાયનું ધોરણ તા.૮/૪/૧૫ થી લાગુ કરવામાં આવેલ છે જે નીચે મુજબ છે. નાના સિમાંત ખેડુતો માટે સહાયની વિગત


અ.નં વિગતો જુનુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પહેલા)
નવુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પછી)
 પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
બિન પિયત પાક માટે ૪૫૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર ૬૮૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
પિતય પાક માટે ૯૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર૧૩૫૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
બારમાસી પાક માટે ૧૨૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર૧૮૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
જમીન ધોવાણ ૮૧૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર૧૨૨૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
નદીનું વહેણ બદલાવવાથી નકામી થયેલ જમીન માટે ૨૫૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર૩૭૫૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર

નાના સિમાંત સિવાયના અન્ય ખેડુતો માટે સહાયની વિગતો

અ.નં વિગતોજુનુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પહેલા)
નવુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પછી)
પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
બિન પિયત પાક માટે ૪૫૦૦/- વધુમા વધુ ૧ હેકટર સુધી૬૮૦૦/- વધુમા વધુ ૨ હેકટર સુધી
પિતય પાક માટે ૯૦૦૦/- વધુમા વધુ ૧ હેકટર સુધી૧૩૫૦૦/- વધુમા વધુ ૨ હેકટર સુધી
બારમાસી પાક માટે ૧૨૦૦૦/- વધુમા વધુ ૧ હેકટર સુધી૧૮૦૦૦/- વધુમા વધુ ૨ હેકટર સુધી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048334