મુખપૃષ્ઠજીલ્લા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

 
  જગપ્રસિધ્ધ શકિતપીઠ, અંબાજીમંદિર, તા.દાંતા, જિ.બનાસકાંઠા   શ્રધ્ધાનું પ્રતિકઃ મોકેશ્વર મહાદેવ
  કુંભારીયા જૈન દેરાસર, અંબાજીતા.દાંતા, જિ.બનાસકાંઠા   મણિભદ્ર વીરનું સ્થાનકઃ મગરવાડા તા.વડગામ
  પ્રાચીન અને પવિત્રધામ કોટેશ્વરમંદિર(અંબાજી)   ગોગ મહારાજનું મંદિરઃ સેંભર તા.વડગામ
  માનસરોવર, અંબાજી   ગંગેશ્વર મહાદેવઃ હાથીદ્રા તા.પાલનપુર
  કામાક્ષી મંદિર, અંબાજી   ઐતિહાસિક મોરચોઃ હસનપુર તા.પાલનપુર
  રીંછડીયામહાદેવ, અંબાજી   દાંતીવાડા જળાશય
  પ્રાચીન શકિતધામ ખુણીયા અંબાજી મંદિર, તા.અમીરગઢપાસે   સુગંધ અને શાયરીઓનું શહેરઃ પાલનપુર
  ધરણીધર ભગવાના ઢીમા તા.વાવ   કીર્તિસ્તંભ- પાલનપુર
  શ્રીઅમીઝરા પ્રાર્શ્વનાથ જૈનતીર્થ મંદિર, ડુવા તા.થરાદ   પાતાળેશ્વર મંદિરઃ પાલનપુર
  પ્રાચીન જૈન તીર્થ ભીલડીયાજી મંદિર, ભીલડીતા.ડીસા   મુરશદબાવાની દરગાહઃપાલનપુર
  ભવ્ય જૈન તીર્થ મંદિર, ભોરોલ   શ્રીપલ્લવીયા પાર્શ્વનાથ જૈન મોટા દેરાસરઃ પાલનપુર
  નાના અંબાજી મંદિર, સણાદર તા.દિયોદર   રામદેવપીરનું ભવ્ય મંદિરઃ મજાદરતા.વડગામ
  સિધ્ધામ્બિકા માતાજી, જુનાડીસા તા.ડીસા   જૈન તીર્થઃ ઋણી(રૂણી) તા.કાંકરેજ
  ખેતલા બાપજી ધામ ભાકોદરા, તા.દાંતીવાડા   અતિપ્રાચીન મુળેશ્વર મહાદેવઃ પાડણ તા.વાવ
  કટાવ ધામ, તા.વાવ   કપિલેશ્વર મહાદેવનું મંદિર
  રીંછ અભયારણ જાસોર હીલ તા.અમીરગઢ   જૈન તીર્થ મંદિરઃ રામસણ તા.ડીસા
  નડેશ્વરી માતાનું મંદિર નડાબેટ, તા.વાવ   શ્રીઓધડનાથજી(દેવદરબાર) કાંકરેજ
  પ્રાકૃતિક ધામ બાલારામ   ગુરુ ધુધળીનાથ જલોત્રા તા.વડગામ
  બાજોઠીયા મહાદેવ, તા.પાલનપુર    
  અદભૂત અને મનોરમ્ય સ્થળ કૈલાશ ટેકરી અંબાજી    
  રસાલેશ્વર પટલન મંદિર ડીસા    
  પવિત્ર અને રમણીયસ્થળ વિશ્વેશ્વર જુની સરોત્રી, તા.અમીરગઢ    
       
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048372