મુખપૃષ્ઠજિલ્‍લા વિષે જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકા:વડગામ, દિયોદર, પાલનપુર, ભાભર, કાંકરેજ, થરાદ, દાંતા, વાવ,
અમીરગઢ, ધાનેરા, દાંતીવાડા, ડીસા,લાખણી, સુઇગામ
કુલ ગામોની સંખ્યા:૧૨૭૦
શહેરોની સંખ્યા: ૬શહેરોના નામ:
પાલનપુરધાનેરાડીસા
થરાદથરાભાભર
વસ્તી:પુરુષ1610379
સ્ત્રી1510127
કુલ3120506
અક્ષરજ્ઞાન:પુરુષ૭૯.૪૫
સ્ત્રી૫૨.૫૮
ટકા૬૬.૦૨
ભૌગોલિક સ્થાન:અક્ષાંશ :ર૩-૩૩° થી ર૪-૪પ°રેખાંશ : ૭૧-૦૩° થી ૭૩-૦ર°
રેલ્વે:બ્રોડગેજ લબાઈ ૧૪૦ કી.મી.નેરોગેજ ૧૯૩ કી.મી.
રસ્તા:રાજય ધોરી માર્ગો: ૯રપપંચાયત માર્ગો : પ૩૮૬.૪૩ર
નદીઓબનાસ, સીપુ, સરસ્વતી, અર્જૂની, ઉમરદશી, લુણી, લડબી
પર્વતો :અરવલ્લી, જાસોર
વરસાદ :૬૧૪ મી.મી.
હવામાન:ગરમ અને ઠંડી
પાક:ધઉ, ચોખા, કુલ ધાન્ય, કુલ કઠોળ, કુલ અનાજ, મગફળી, કુલ તેલીબીયા, કપાસ
પ્રાણી :વાધ, રીંછ, ચિતો, રોજ, નિલ ગાય
પહેરવેશ:પુરુષ: પાધડી, ધોતી, ખમીશસ્ત્રી: સાડી, ચણીયો, કાપડું, ભરવાડનો
ખનીજો :પ્લાસ્ટીક, સીલીકા સેન્ડ ગ્લાસ સેન્ડ, કેલસાઈડ, ચુનાનો પથ્થર, બેઈઝ મેટલ
વિસ્તાર:ભોગોલીક વિસ્તાર૧૦૪૪૮૪૧ હેકટરજંગલ વિસ્તાર૧૧૦૬પપ હેકટર
ખેતીની જમીન૭૪૪૦૮૭ હેકટરગ્રેઝીંગ લેન્ડ - (ગોચર)૬પ૧૩૦ હેકટર
સિંચાઈ વિસ્તાર૪૭ર૧૦૦ હેકટટર
ઉદ્યોગ:લધુ ઉદ્યોગ: ૧૦૧મોટા ઉદ્યોગ: ૪
ઓધોગીક સહકારી મંડળીઓ:૭૪
શિક્ષણ સંસ્થાઓ:ડીગ્રી અભ્યાસક્રમ: ૭આઈ.ટી.આઈ: ૮
ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ: ૨પ્રાથમિક શાળાઓ: ૨૨૨૭
માઘ્યમિક શાળાઓ: ૩૩૮ઉચ્ચતર મા.શાળાઓ: ૯૭
ઉચ્ચ કોલેજો: ૧૭ઉ.બુનીયાદી શાળાઓ: ૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046375