મુખપૃષ્ઠ જીલ્લા વિષેવસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક માહિતી

વર્ષ :ર૦૧૧
વસ્તી વધારાનો દર ૨૪.૪૩
વસ્તીની ગીચતા ૨૯૦ ચો.કી.
દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા ૯૩૬
શહેરી વસ્તીની ટકાવારી૧૩.૨૭ ટકા
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૪૧૨૩૩૨
૧૦.૯૨
૨૭.૩
દર - ૪૩.૬૨
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૦૧૨૦૮૦
૮.૩
૮૧.૧
દર - ૩૩.૧૬
કામ નહી કરનારા અને તેની ટકાવારી ૧૪.૧૧ દર - ૫૬.૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048302