મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી બી. એ. શાહ, આઇ.એ.એસ.
ડીડીઓનું નામ:શ્રી બી. એ. શાહ, આઇ.એ.એસ.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
સરનામુ:સરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, બનાસકાંઠા પાલનપુર
ફોન નંબર:(ઓ) ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩
ડીડીઓનો:- (ઘર):૦૨૭૪૨-૨૫૩૦૨૯
ફેકસ નંબરઃ:૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩
ઇ-મેલ::ddo-ban@gujarat.gov.in



છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975674