મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ

સરનામુ : જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા,
જોરાવર પેલેસ,
પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧.
ફોન નંબર : ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩
ફેકસ નંબરઃ : ૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1027053