મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ - ૦૫/૧૦/૨૦૧૮


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
શ્રી બી. એ. શાહ, આઇ.એ.એસ.જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯૨૫૪૦૬૦
શ્રી આર.વી.વાળાનિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮૨૬૦૦૦૩
ઇ/ચા. શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ)૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧૨૫૭૦૮૭
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(પંચાયત)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૩૩૨
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(વિકાસ)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૦૮૩
શ્રી જી.ડી.વસાવાકા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર૯૭૨૩૫૪૪૯૨૦૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી ડી.પી. બારોટકા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર૯૧૭૩૩૪૦૨૯૬૨૫૩૫૦૩
શ્રી ડો.એ.એચ.આચાર્યમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૪૨૫૨૨૪૩
શ્રી ડો.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૩૩૯
૧૦શ્રી એસ.જી.શાહઅધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૮૯૮૦૦૩૯૧૯૨૨૫૩૦૧૫
૧૧ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬૨૫૪૨૭૧
૧૨કુ.બી.સી.જીડીયાપ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.૯૯૧૩૩૧૯૧૯૭૨૫૩૫૪૯
૧૩શ્રી ડી.આર.દરજીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૨૫૫૨૫૫૩૮૨૫૭૦૬૩
૧૪શ્રી અલકાબેન એન. પ્રજાપતિજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૮૦૩૦૯૮૨૫૩૬૮૩
૧૫શ્રી પી.કે.પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫૨૫૨૬૩૪
૧૬ઇ/ચા. શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૯૦૫૩૪૩૩૨૫૨૬૩૧
૧૭શ્રી સી.સી.પટેલહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૩૫
૧૮ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૨૫૨૮૮૭
૧૯શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૧૫૮૬૦૨૫૨૩૦૫
૨૦ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૨૬૦
૨૧શ્રી કે.એસ.ઝાલાપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧૨૫૭૧૮૮
૨૨ઇ/ચા. શ્રી સી.સી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૨૫
૨૩ઇ/ચા. શ્રી આર.વી.વાળાપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮૨૫૯૪૪૩
૨૪શ્રી વી.એ.ભરતીયાનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫૨૫૪૦૬૬
૨૫શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨૨૫૩૫૨૯
૨૬ઇ/ચા.ર્ડા. ચંદનબેન અખાણીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી૯૦૯૯૦૪૧૯૦૪૨૫૩૫૩૭
૨૭શ્રી ડી.કે.પરમારમ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી.૯૯૭૪૨૫૧૩૧૫૨૫૨૨૦૩
૨૮શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ૯૪૨૯૦૫૩૪૩૩૨૫૩૦૧૫
૨૯શ્રી ર્ડા. એમ.એચ.ત્રિવેદીકવોલીટી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૪૨૫૩૦૧૫
૩૦શ્રી મૌસમિસંહ રાવચીટનીશ-કમ તા.વિ.અ.શ્રી દબાણ૯૯૨૫૨૩૨૩૪૪૨૫૩૦૬૦

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી - ૦૫/૧૦/૨૦૧૮

ક્રમતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીકોડ નબરમોબાઇલઓફીસ
શ્રી કે.એમ.પરમારપાલનપુર- ૦૨૭૪૨૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૫૨૮૬૨
શ્રી એ.એચ.પરમારવડગામ- ૦૨૭૩૯૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩૨૬૨૦૨૪
ઇ.ચા. શ્રી કે.એમ.પરમારદાંતા- ૦૨૭૪૯૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦૨૭૮૧૩૫
શ્રી બી.સી.રાજપુતઅમીરગઢ-૦૨૭૪ર૭૫૬૭૦૧૨૪૧૪૨૩૨૦૮૯
શ્રી પી.જે.મહીડાડીસા- ૦૨૭૪૪૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭૨૨૦૦૬૩
ઇ.ચા. શ્રી મૌસમિસંહ રાવધાનેરા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯૨૨૨૦૫૩
(પી) શ્રી પ્રશાંત જીલોવા (આઇ.એ.એસ.)દાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭૨૭૮૩૦૦
ઇ.ચા.શ્રી અનિલ ત્રીવેદીશિહોરી - ૦૨૭૪૭૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦૨૩૩૭૨૩
ઇ.ચા.શ્રી પ્રફુલ દવેદિયોદર - ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬૨૪૪૪૨૭
૧૦શ્રી આર.ડી.પોરણીયાભાભર- ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭૨૩૩૭૨૩
૧૧ઇ.ચા. શ્રી બી.એમ.ગુજોરથરાદ- ૦૨૭૩૭૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯૨૨૩૬૭૪
૧૨શ્રી બી.ડી.સોલંકીવાવ- ૦૨૭૪૦૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧૨૨૭૦૩૨
૧૩શ્રી પી.ડી.સેનમાલાખણી-૦૨૭૪૪૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭૨૫૬૦૦૧
૧૪ઇ.ચા. શ્રી આર.એ. ત્રિવેદીસુઇગામ -૦૨૭૪૦૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬૨૨૩૬૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 989976