મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ - ૧૫/૦૯/૨૦૧૭


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
શ્રી અમિત અરોરાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯૨૫૪૦૬૦
ઇ/ચા. શ્રી કે.પી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ)૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧૨૫૭૦૮૭
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(પંચાયત)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૩૩૨
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(વિકાસ)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૦૮૩
શ્રી ડી.એમ.ભોઇકા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર૯૮૭૯૧૨૯૪૪૪૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી ડી.પી. બારોટકા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર૯૧૭૩૩૪૦૨૯૬૨૫૩૫૦૩
ઇ/ચા.શ્રી ડો.એ.એચ.આચાર્યમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૨૨૫૨૨૪૩
શ્રી ડો.એ.એચ.આચાર્યજિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૨૨૫૭૩૩૯
ઇ/ચા.શ્રી ડો.એમ.એચ.ત્રીવેદીઅધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૪૨૫૩૦૧૫
૧૦ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬૨૫૪૨૭૧
૧૧કુ.બી.સી.જીડીયાપ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.૯૫૮૬૪૧૯૧૯૭૨૫૩૫૪૯
૧૨શ્રી ડી.આર.દરજીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૨૫૫૨૫૫૩૮૨૫૭૦૬૩
૧૩ઇ.ચા.શ્રી ડી.એસ.પરમારજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૪૨૭૦૦૮૪૨૮૨૫૩૬૮૩
૧૪ઇ.ચા.શ્રી બી.એન. પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૮૭૯૫૧૦૩૭૩૨૫૨૬૩૪
૧૫શ્રી ડી.આઇ.વાઘેલાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૮રપ૧૩૩૯૬૦૨૫૨૬૩૧
૧૬શ્રી કે.બી.દોશીહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૮૯૪૮૯૪૨૫૨૬૩૫
૧૭ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૨૫૨૮૮૭
૧૮શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૧૫૮૬૦૨૫૨૩૦૫
૧૯ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૨૬૦
૨૦શ્રી વી.કે.મહેતાનિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૯૮૨૫૦૫૬૭૭૭૨૬૦૦૦૩
૨૧શ્રી એ.બી.પાંડોરપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧૨૫૭૧૮૮
૨૨શ્રી કે.પી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૮૪૮૧૮૭૦૨૫૨૬૨૫
૨૩શ્રી એન.એમ.ભટોળપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ૯૪૨૬૯૪૮૮૪૪૨૫૯૪૪૩
૨૪ઇ/ચા.શ્રી ઓ.એચ.પરમારનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૨૫૦૭૪૮૪૯૨૫૪૦૬૬
૨૫શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨૨૫૩૫૨૯
૨૬શ્રી બી.બી.સોલંકીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી૯૦૯૯૦૬૪૮૧૬૨૫૩૫૩૭

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી - ૧૫/૦૯/૨૦૧૭

ક્રમતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીકોડ નબરમોબાઇલઓફીસ
શ્રી બી.ડી.સોલંકીપાલનપુર- ૦૨૭૪૨૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૫૨૮૬૨
શ્રી પી.એમ.પરમારવડગામ- ૦૨૭૩૯૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩૨૬૨૦૨૪
શ્રી કે.એલ.ભગોરાદાંતા- ૦૨૭૪૯૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦૨૭૮૧૩૫
ઇ.ચા. શ્રી આર.બી.મલેકઅમીરગઢ-૦૨૭૪ર૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૩૨૦૮૯
ઇ.ચા.શ્રી સી.એમ.દરજીડીસા- ૦૨૭૪૪૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭૨૨૦૦૬૩
શ્રી એમ.પી.જોષીધાનેરા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯૨૨૨૦૫૩
શ્રી એમ.કે.પરમારદાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭૨૭૮૩૦૦
શ્રી એ.એમ.પટેલ (કરાર)શિહોરી - ૦૨૭૪૭૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦૨૩૩૭૨૩
શ્રી એન.સી.ઠાકોરદિયોદર - ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬૨૪૪૪૨૭
૧૦ઇ.ચા.શ્રી કે.એચ.ઉપલાણાભાભર- ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭૨૩૩૭૨૩
૧૧શ્રી એમ.સી.પટેલથરાદ- ૦૨૭૩૭૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯૨૨૩૬૭૪
૧૨શ્રી ડી.બી.ચાવડાવાવ- ૦૨૭૪૦૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧૨૨૭૦૩૨
૧૩ઇ.ચા.શ્રી આર.એ.ત્રીવેદીલાખણી-૦૨૭૪૪૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭૨૫૬૦૦૧
૧૪શ્રી કે.એચ.ઉપલાણાસુઇગામ -૦૨૭૪૦૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬૨૨૩૬૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 883438