મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ - ૦૬/૦૨/૨૦૧૭


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
શ્રી અમિત અરોરાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯૨૫૪૦૬૦
ઇ/ચા. શ્રી કે.પી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ)૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧૨૫૭૦૮૭
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(પંચાયત)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૩૩૨
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(વિકાસ)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૦૮૩
શ્રી ડી.એમ.ભોઇકા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર૯૮૭૯૧૨૯૪૪૪૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી ડી.પી. બારોટકા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર૯૧૭૩૩૪૦૨૯૬૨૫૩૫૦૩
શ્રી ડો.એ.એચ.આચાર્યમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૪૨૫૨૨૪૩
શ્રી ડો.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૩૩૯
શ્રી એસ.જી.શાહઅધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૮૯૮૦૦૩૯૧૯૨૨૫૩૦૧૫
૧૦ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬૨૫૪૨૭૧
૧૧કુ.બી.સી.જીડીયાપ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.૯૯૧૩૩૧૯૧૯૭૨૫૩૫૪૯
૧૨શ્રી ડી.આર.દરજીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૨૫૫૨૫૫૩૮૨૫૭૦૬૩
૧૩ઇ.ચા.શ્રી ડી.એસ.પરમારજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૪૨૭૦૦૮૪૨૮૨૫૩૬૮૩
૧૪શ્રી પી.કે.પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫૨૫૨૬૩૪
૧૫શ્રી ડી.આઇ.વાઘેલાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૮રપ૧૩૩૯૬૦૨૫૨૬૩૧
૧૬શ્રી સી.સી.પટેલહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૩૫
૧૭ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૨૫૨૮૮૭
૧૮શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૧૫૮૬૦૨૫૨૩૦૫
૧૯ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૨૬૦
૨૦શ્રી વી.કે.મહેતાનિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૯૮૨૫૦૫૬૭૭૭૨૬૦૦૦૩
૨૧શ્રી એ.બી.પાંડોરપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧૨૫૭૧૮૮
૨૨શ્રી કે.પી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૮૪૮૧૮૭૦૨૫૨૬૨૫
૨૩શ્રી એન.એમ.ભટોળપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ૯૪૨૬૯૪૮૮૪૪૨૫૯૪૪૩
૨૪શ્રી વી.એ.ભરતીયાનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫૨૫૪૦૬૬
૨૫શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨૨૫૩૫૨૯
૨૬ઇ/ચા.ર્ડા. ચંદનબેન અખાણીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી-૨૫૩૫૩૭
૨૭શ્રી ડી.કે.પરમારમ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી.૯૯૭૪૨૫૧૩૧૫૨૫૨૨૦૩
૨૮શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ-૨૫૩૦૧૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી - ૦૬/૦૨/૨૦૧૭

ક્રમતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીકોડ નબરમોબાઇલઓફીસ
શ્રી કે.એમ.પરમારપાલનપુર- ૦૨૭૪૨૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૫૨૮૬૨
શ્રી એ.એચ.પરમાર વડગામ- ૦૨૭૩૯૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩૨૬૨૦૨૪
શ્રી કે.એલ.ભગોરાદાંતા- ૦૨૭૪૯૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦૨૭૮૧૩૫
શ્રી બી.સી.રાજપુતઅમીરગઢ-૦૨૭૪ર૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૩૨૦૮૯
શ્રી એમ.એસ.ગઢવીડીસા- ૦૨૭૪૪૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭૨૨૦૦૬૩
શ્રી એમ.પી.જોષી ધાનેરા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯૨૨૨૦૫૩
શ્રી સી.ડી.ડામોરદાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭૨૭૮૩૦૦
ઇ.ચા.શ્રી અનિલ ત્રીવેદીશિહોરી - ૦૨૭૪૭૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦૨૩૩૭૨૩
શ્રી એસ.આર.ઓઝા(કરાર)દિયોદર - ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬૨૪૪૪૨૭
૧૦શ્રી આર.ડી.પોરણીયાભાભર- ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭૨૩૩૭૨૩
૧૧શ્રી એસ.આર.ઓઝા(કરાર)થરાદ- ૦૨૭૩૭૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯૨૨૩૬૭૪
૧૨શ્રી બી.ડી.સોલંકી વાવ- ૦૨૭૪૦૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧૨૨૭૦૩૨
૧૩શ્રી પી.ડી.સેનમાલાખણી-૦૨૭૪૪૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭૨૫૬૦૦૧
૧૪ઇ.ચા. શ્રી આર.એ. ત્રિવેદીસુઇગામ -૦૨૭૪૦૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬૨૨૩૬૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 914516