મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ - ૦૭/૧૧/૨૦૧૭


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
શ્રી અમિત અરોરાજિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯૨૫૪૦૬૦
ઇ/ચા. શ્રી કે.પી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ)૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧૨૫૭૦૮૭
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(પંચાયત)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૩૩૨
શ્રી ડિ.કે.હડિયેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(વિકાસ)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૦૮૩
શ્રી ડી.એમ.ભોઇકા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર૯૮૭૯૧૨૯૪૪૪૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી ડી.પી. બારોટકા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર૯૧૭૩૩૪૦૨૯૬૨૫૩૫૦૩
શ્રી ડો.એ.એચ.આચાર્યમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૪૨૫૨૨૪૩
શ્રી ડો.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૩૩૯
ઇ/ચા.શ્રી ડો.એમ.એચ.ત્રીવેદીઅધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૪૨૫૩૦૧૫
૧૦ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬૨૫૪૨૭૧
૧૧કુ.બી.સી.જીડીયાપ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.૯૯૧૩૩૧૯૧૯૭૨૫૩૫૪૯
૧૨શ્રી ડી.આર.દરજીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૯૨૫૫૨૫૫૩૮૨૫૭૦૬૩
૧૩ઇ.ચા.શ્રી ડી.એસ.પરમારજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૪૨૭૦૦૮૪૨૮૨૫૩૬૮૩
૧૪શ્રી પી.કે.પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫૨૫૨૬૩૪
૧૫શ્રી ડી.આઇ.વાઘેલાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૮રપ૧૩૩૯૬૦૨૫૨૬૩૧
૧૬શ્રી કે.બી.દોશીહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૮૯૪૮૯૪૨૫૨૬૩૫
૧૭ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૨૫૨૮૮૭
૧૮શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૧૫૮૬૦૨૫૨૩૦૫
૧૯ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૨૬૦
૨૦શ્રી વી.કે.મહેતાનિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૯૮૨૫૦૫૬૭૭૭૨૬૦૦૦૩
૨૧શ્રી એ.બી.પાંડોરપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧૨૫૭૧૮૮
૨૨શ્રી કે.પી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૪૨૮૪૮૧૮૭૦૨૫૨૬૨૫
૨૩શ્રી એન.એમ.ભટોળપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ૯૪૨૬૯૪૮૮૪૪૨૫૯૪૪૩
૨૪શ્રી વી.એ.ભરતીયાનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫૨૫૪૦૬૬
૨૫શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨૨૫૩૫૨૯
૨૬શ્રી બી.બી.સોલંકીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી૯૦૯૯૦૬૪૮૧૬૨૫૩૫૩૭
૨૭શ્રી ડી.કે.પરમારમ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી.૯૯૭૪૨૫૧૩૧૫૨૫૨૨૦૩
૨૮શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ-
૨૫૩૦૧૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી - ૦૭/૧૧/૨૦૧૭

ક્રમતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીકોડ નબરમોબાઇલઓફીસ
શ્રી કે.એમ.પરમારપાલનપુર- ૦૨૭૪૨૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૫૨૮૬૨
ઇ.ચા. શ્રીમતી યુ.એસ.જોષીવડગામ- ૦૨૭૩૯૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩૨૬૨૦૨૪
શ્રી કે.એલ.ભગોરાદાંતા- ૦૨૭૪૯૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦૨૭૮૧૩૫
શ્રી બી.સી.રાજપુતઅમીરગઢ-૦૨૭૪ર૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૩૨૦૮૯
શ્રી એમ.એસ.ગઢવીડીસા- ૦૨૭૪૪૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭૨૨૦૦૬૩
ઇ.ચા. શ્રી એમ.પી.ત્રિવેદીધાનેરા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯૨૨૨૦૫૩
શ્રી સી.ડી.ડામોરદાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭૨૭૮૩૦૦
શ્રી એ.એમ.પટેલ (કરાર)શિહોરી - ૦૨૭૪૭૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦૨૩૩૭૨૩
શ્રી એસ.આર.ઓઝા(કરાર)દિયોદર - ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬૨૪૪૪૨૭
૧૦શ્રી આર.ડી.પોરણીયાભાભર- ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭૨૩૩૭૨૩
૧૧શ્રી પી.એમ.પરમારથરાદ- ૦૨૭૩૭૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯૨૨૩૬૭૪
૧૨ઇ.ચા.શ્રી આર.ડી. પોરણીયાવાવ- ૦૨૭૪૦૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧૨૨૭૦૩૨
૧૩શ્રી પી.ડી.સેનમાલાખણી-૦૨૭૪૪૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭૨૫૬૦૦૧
૧૪ઇ.ચા. શ્રી આર.એ. ત્રિવેદીસુઇગામ -૦૨૭૪૦૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬૨૨૩૬૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 893843