મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ - ૫/૩/૨૦૧૯


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
શ્રી બી. એ. શાહ, આઇ.એ.એસ.જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯૨૫૪૦૬૦
શ્રી આર.વી.વાળાનિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮૨૬૦૦૦૩
શ્રી સી.સી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ/વિકાસ)૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧૨૫૭૦૮૩
શ્રી સી.સી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેકમ/પંચાયત)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૦૮૭
શ્રી જી.ડી.વસાવાકા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર૯૭૨૩૫૪૪૯૨૦૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી ડી.પી. બારોટકા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર૯૧૭૩૩૪૦૨૯૬૨૫૩૫૦૩
શ્રી ડો.એ.એચ.આચાર્યમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૪૨૫૨૨૪૩
ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૩૩૯
શ્રી એસ.જી.શાહઅધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૮૯૮૦૦૩૯૧૯૨૨૫૩૦૧૫
૧૦ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬૨૫૪૨૭૧
૧૧કુ.બી.સી.જીડીયાપ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.૯૯૧૩૩૧૯૧૯૭૨૫૩૫૪૯
૧૨શ્રી જે.પી.પ્રજાપતિજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૬૩૫૫૩૯૬૨૫૭૦૬૩
૧૩શ્રી અલકાબેન એન. પ્રજાપતિજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૮૦૩૦૯૮૨૫૩૬૮૩
૧૪શ્રી પી.કે.પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫૨૫૨૬૩૪
૧૫શ્રી અતુલ છાશીયાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૦૩૩૬૪૭૯૦૦૨૫૨૬૩૧
૧૬શ્રી ચેતન સી.પટેલહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૩૫
૧૭ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૨૫૨૮૮૭
૧૮શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૧૫૮૬૦૨૫૨૩૦૫
૧૯ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૨૬૦
૨૦શ્રી જી.એસ.પરમારપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧૨૫૭૧૮૮
૨૧ઇ/ચા. શ્રી ચેતન સી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૨૫
૨૨શ્રી એસ.બી.તુવરપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ૯૭૧૪૧૭૭૫૨૪૨૫૯૪૪૩
૨૩શ્રી મૌસમિસંહ રાવચીટનીશ-કમ તા.વિ.અ.શ્રી દબાણ૯૯૨૫૨૩૨૩૪૪૨૫૩૦૬૦
૨૪શ્રી વી.એ.ભરતીયાનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫૨૫૪૦૬૬
૨૫શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨૨૫૩૫૨૯
૨૬ઇ/ચા.ર્ડા. ચંદનબેન અખાણીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી૯૦૯૯૦૪૧૯૦૪૨૫૩૫૩૭
૨૭શ્રી ડી.એ.કર્પટીયામ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી.૭૦૧૬૧૩૪૫૫૩૨૫૨૨૦૩
૨૮શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ૯૪૨૯૦૫૩૪૩૩૨૫૩૦૧૫
૨૯શ્રી ર્ડા. એમ.એચ.ત્રિવેદીકવોલીટી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૪૨૫૩૦૧૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી - ૫/૩/૨૦૧૯

ક્રમતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીકોડ નબરમોબાઇલઓફીસ
શ્રી કે.એમ.પરમારપાલનપુર- ૦૨૭૪૨૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૫૨૮૬૨
શ્રી એ.એચ.પરમારવડગામ- ૦૨૭૩૯૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩૨૬૨૦૨૪
ઇ.ચા. શ્રી સી.સી.પટેલદાંતા- ૦૨૭૪૯૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦૨૭૮૧૩૫
શ્રી બી.સી.રાજપુતઅમીરગઢ-૦૨૭૪ર૭૫૬૭૦૧૨૪૧૪૨૩૨૦૮૯
શ્રી પી.જે.મહીડાડીસા- ૦૨૭૪૪૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭૨૨૦૦૬૩
શ્રીમતી જી.આઇ.ઠાકોર ધાનેરા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯૨૨૨૦૫૩
શ્રી એસ.ટી.સુથાર દાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭૨૭૮૩૦૦
શ્રી બી.સી.ઝાલા શિહોરી - ૦૨૭૪૭૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦૨૩૩૭૨૩
શ્રી એન.સી.ઠાકોર દિયોદર - ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬૨૪૪૪૨૭
૧૦શ્રી આર.ડી.પોરણીયાભાભર- ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭૨૩૩૭૨૩
૧૧ઇ.ચા. શ્રી ધર્મેશ વ્યાસથરાદ- ૦૨૭૩૭૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯૨૨૩૬૭૪
૧૨ઇ.ચા. શ્રી પ્રફુલ દવેવાવ- ૦૨૭૪૦૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧૨૨૭૦૩૨
૧૩શ્રી પી.ડી.સેનમાલાખણી-૦૨૭૪૪૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭૨૫૬૦૦૧
૧૪શ્રી ટી.ડી.વણકર સુઇગામ -૦૨૭૪૦૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬૨૨૩૬૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1027091