મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ - ૯/૪/૨૦૧૯


ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબરઓફીસ નંબર
શ્રી બી. એ. શાહ, આઇ.એ.એસ.જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯૨૫૪૦૬૦
શ્રી આર.વી.વાળાનિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮૨૬૦૦૦૩
શ્રી સી.સી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ/વિકાસ)૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧૨૫૭૦૮૩
શ્રી સી.સી.પટેલના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેકમ/પંચાયત)૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬૨૫૭૦૮૭
શ્રી જી.ડી.વસાવાકા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર૯૭૨૩૫૪૪૯૨૦૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી ડી.પી. બારોટકા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર૯૧૭૩૩૪૦૨૯૬૨૫૩૫૦૩
ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એસ.જી.શાહમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૫૨૫૨૨૪૩
ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૩૩૯
શ્રી એસ.જી.શાહઅધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૫૨૫૩૦૧૫
૧૦ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢજિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬૨૫૪૨૭૧
૧૧કુ.બી.સી.જીડીયાપ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.૯૯૧૩૩૧૯૧૯૭૨૫૩૫૪૯
૧૨શ્રી જે.પી.પ્રજાપતિજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૬૩૫૫૩૯૬૨૫૭૦૬૩
૧૩શ્રી ડી.એસ.પરમારજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૯૯૮૮૦૩૦૯૮૨૫૩૬૮૩
૧૪શ્રી પી.કે.પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫૨૫૨૬૩૪
૧૫શ્રી અતુલ છાશીયાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૯૦૩૩૬૪૭૯૦૦૨૫૨૬૩૧
૧૬શ્રી ચેતન સી.પટેલહિસાબી અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૩૫
૧૭ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૨૫૨૮૮૭
૧૮શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાયજિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી૯૪૨૬૫૧૫૮૬૦૨૫૨૩૦૫
૧૯ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨૨૫૭૨૬૦
૨૦શ્રી જી.એસ.પરમારપ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧૨૫૭૧૮૮
૨૧ઇ/ચા. શ્રી ચેતન સી.પટેલઆંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩૨૫૨૬૨૫
૨૨શ્રી એસ.બી.તુવરપ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ૯૭૧૪૧૭૭૫૨૪૨૫૯૪૪૩
૨૩શ્રી મૌસમિસંહ રાવચીટનીશ-કમ તા.વિ.અ.શ્રી દબાણ૯૯૨૫૨૩૨૩૪૪૨૫૩૦૬૦
૨૪શ્રી વી.એ.ભરતીયાનિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫૨૫૪૦૬૬
૨૫શ્રી ડી.એન.પટેલમત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨૨૫૩૫૨૯
૨૬ઇ/ચા.ર્ડા. ચંદનબેન અખાણીજિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી૯૦૯૯૦૪૧૯૦૪૨૫૩૫૩૭
૨૭શ્રી ડી.એ.કર્પટીયામ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી.૭૦૧૬૧૩૪૫૫૩૨૫૨૨૦૩
૨૮શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ૯૪૨૯૦૫૩૪૩૩૨૫૩૦૧૫
૨૯શ્રી ર્ડા. એમ.એચ.ત્રિવેદીકવોલીટી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી૯૭૨૭૭૩૦૦૧૪૨૫૩૦૧૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી - ૯/૪/૨૦૧૯

ક્રમતાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીકોડ નબરમોબાઇલઓફીસ
શ્રી કે.એમ.પરમારપાલનપુર- ૦૨૭૪૨૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨૨૫૨૮૬૨
શ્રી એ.એચ.પરમારવડગામ- ૦૨૭૩૯૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩૨૬૨૦૨૪
ઇ.ચા. શ્રી સી.સી.પટેલદાંતા- ૦૨૭૪૯૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦૨૭૮૧૩૫
શ્રી બી.સી.રાજપુતઅમીરગઢ-૦૨૭૪ર૭૫૬૭૦૧૨૪૧૪૨૩૨૦૮૯
શ્રી પી.જે.મહીડાડીસા- ૦૨૭૪૪૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭૨૨૦૦૬૩
શ્રીમતી જી.આઇ.ઠાકોરધાનેરા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯૨૨૨૦૫૩
શ્રી એસ.ટી.સુથારદાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭૨૭૮૩૦૦
શ્રી બી.સી.ઝાલાશિહોરી - ૦૨૭૪૭૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦૨૩૩૭૨૩
શ્રી એન.સી.ઠાકોરદિયોદર - ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬૨૪૪૪૨૭
૧૦શ્રી આર.ડી.પોરણીયાભાભર- ૦૨૭૩પ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭૨૩૩૭૨૩
૧૧શ્રી વી.આર.ચૌધરી થરાદ- ૦૨૭૩૭૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯૨૨૩૬૭૪
૧૨ઇ.ચા. શ્રી પ્રફુલ દવેવાવ- ૦૨૭૪૦૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧૨૨૭૦૩૨
૧૩શ્રી પી.ડી.સેનમાલાખણી-૦૨૭૪૪૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭૨૫૬૦૦૧
૧૪શ્રી ટી.ડી.વણકરસુઇગામ -૦૨૭૪૦૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬૨૨૩૬૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048355