શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

અવનવા સમાચાર

ટેન્ડર્સ

ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

પશુપાલન સંસ્થાઓ

જીલ્લાપંચાયતહસ્તકનીસંસ્થાઓ
પશુદવાખાના     ૬૨
ફરતા પશુદવાખાના ૦૩
પ્રાથમીક પશુ સારવાર કેન્દ્રો ર૭ 
રાજયકક્ષાહસ્તકનીસંસ્થાઓ
ઘનીષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજનાના પેટા કેન્દ્રો પ૦
ઘનીષ્ઠ ઘેટા વિકાસ યોજના પેટા કેન્દ્રો   ર૧
જીલ્લા મરઘા વિસ્તરણ કચેરીના પેટા કેન્દ્રો   ૦૬
પશુરોગ સંશોધન કેન્દ્રો ૦૧
વેટરનરી પોલીકલીનીક ૦૧
પશુ ઉછેર કેન્દ્ર      - થરા ફાર્મ- ૦૧
ઘાસચારા નિદર્શન ફાર્મ   -  પાંથાવાડા   ૦૧
અન્યસંસ્થાઓ
બનાસડેરીના વેટનરી કેન્દ્રો ૧૧
વેટનરી કોલેજ દાંતીવાડા   ૦૧
પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર દાંતીવાડા ૦૧
ગૌ શાળા તથા પાંજરાપોળ  ૧૩૭
  • તાલુકાઓ- ૧૪
  • ગ્રામ પંચાયત- ૮૭૭
  • સાક્ષરતા- ૪૨%
  • વિસ્‍તાર- ૧૯૭૫૭ ચો.કિ.મી.
  • વસ્તી- ૨૫,૦૨,૮૪૩
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૨૨,૪૮,૭૪૩
GSWANindia.gov.in - The National Portal of IndiaStatue of LibertyVibrant Gujarat

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048289