મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


જાહેર હરાજી તથા ટુકડા જમીનને લગતી પંચાયત શાખાની કામગીરી
ભાદરવી પુનમનો મેળો
ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત પદાધિકારી સામે પગલા લેવાની કામગીરી
તમામ પદાધિકારી સામેની રજુઆતો, તપાસ અરજીઓના નિકાલની કામગીરી
આરજીપીએસએની કામગીરી
સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ દરખાસ્તો
તમામ પ્રકારની ગ્રાન્ટ મેળવવી, ઉગવણી, ફાળવણી
હિસાબીને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી
પંચાયત વેરા, વ્યવસાય વેરા, માંગણાપત્રકો તથા વસુલાતનું એકંદરીકરણ
તીર્થગામ પાવનગામની કામગીરી
ગ્રામ પંચાયત મહેકમ, સ્ટેમ્પડયુટી, ગ્રામસભા, ઇ-ગ્રામની કામગીરી
ગ્રામ પંચાયત દફતર તપાસણી
ઓડીટ પેરા, ઓકટ્રોય ગ્રાન્ટ ફાળવણીની કામગીરી
જી.પં.અપીલ સમીતીને લગતી કામગીરી
ગ્રામ/ તાલુકા / જિલ્લા પંચાયત વિભાજનની કામગીરી
ગ્રામ/ તાલુકા / જિલ્લા પંચાયતની ચુંટણીની કામગીરી
ગ્રામ/ તાલુકા / જિલ્લા પંચાયત બજેટની કામગીરી
ગ્રામ પંચાયતને સુપરસીડ કરવાની દરખાસ્તો
ગ્રામ/તાલુકા પંચાયત સ્વભંડોળની મંજુરીની કામગીરી
સમરસની કામગીરી
અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ, પંચાયતની પ્રથમ બેઠક
જીલ્લા પંચાયત સામાન્ય સભા તથા કારોબારી સભાની તમામ બેઠકોની કામગીરી
ગુજરાત પંચાયત પરિષદ

ઇ-ગ્રામ ‍િવશ્વ ગ્રામ યોજના

ઇ-ગ્રામ ‍િવશ્વ ગ્રામ યોજના અંતર્ગત થયેલ ઠરાવ પરિપત્રો અને અપાયેલ ખરીદ ઓર્ડર અન્વ‍યે ઇ-ગ્રામ નોડલ અઘિકારી તરીકેની તમામ ફરજો

જિલ્લારની દરેક ગ્રામપંચાયતમાં કોમ્યુય ટર હાર્ડવેર/પંહોચે અને સતત ચાલુ રહે તેવી વ્યવવસ્થાન ગોઠવવી.

દરેક ઇ-ગ્રામ પંચાયતોમાં વીસીઇની નિમણૂક કરાવવી.

વીસીઇને આવક સંબંઘી સેવાઓ ઇ-ગ્રામ પંચાયત ખાતે ઉભી થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા

ઇ-ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ વી.સી.ઇ./ તલાટીમંત્રીશ્રી તથા સરપંચશ્રી અને તાલુકા/જિલ્લાસ કક્ષાએ પદાઘિકારીશ્રીઓને કોમ્યુ ગ્ ટર સંબંઘી તાલીમ અપાવવી

ઇ-ગ્રામ સોફટવેર ઇન્ટો લ કરાવવા તથા ઇ-ગ્રામ ડેટા એન્ટ્રી કરાવવી

આસીસ્ટેન્‍ટ પ્રોગ્રામર ,મેન પાવર સપોટ તથા ડી એલ તથા ટીએસટીએસપી પાસેથી ઇ-ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્યુ ટર હાર્ડવેર મેઇન્ટેતન થાય તે સબબ કાળજી લેવી.

ઇ-ગ્રામ પંચાયતો ખાતે વી-સેટ, ડાયલ-અપ અથવા વાયરલેસથી નેટવર્ક- ઇન્ટગરનેટ/ઇ-મેઇલ સેવાઓ ઉ૫લબ્ઘ કરાવવી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048365