મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી

ખેતીવાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી

અ.નં.અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી પી.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
શ્રી એલ.એ.ઠાકોર મદદનીશ ખેતી નિયામક (એગ્રો)
શ્રીમતી આર.આર.પટેલ મદદનીશ ખેતી નિયામક (પા.સં)
કુ.કે.આઇ.દેસાઇ ખેતી અધિકારી (તા.મુ.)
કુ.વી.પી.આલ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)
શ્રી પી.પી.રાવલ ગ્રામ સેવક
શ્રી વી.એન.ચૌધરી ગ્રામ સેવક
શ્રી વી.આર.સૈની સિનિયર ક્લાર્ક
શ્રી બી.કે.સાયતા સિનિયર ક્લાર્ક
૧૦શ્રી એ.એચ.હડીયોલ સિનિયર ક્લાર્ક
૧૧શ્રી એલ.એમ.લોઢાતર જુનિયર ક્લાર્ક
૧૨શ્રી આઇ.એમ.કાછેલા જુનિયર ક્લાર્ક
૧૩શ્રી જી.બી.પરમાર પટાવાળા
૧૪શ્રી બી.ડી.પરમાર પટાવાળા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/8/2018

વપરાશકર્તાઓ : 953440