મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી

ખેતીવાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી.


શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુંખેતીવાડી શાખા, ચોથો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ-શ્રી પી.કે. પટેલ, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૨૬૩૪
મોબાઇલ નં.૯૯૦૯૯૦૪૯૫૫
ફેકસ નંબર૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪
ઇ-મેલbanaskanthadao@gmail.com

અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
કુ.કે.આઇ.દેસાઇખેતી અધિકારી૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૭૫૬૭૫૧૦૧૬૨banaskanthadao@gmail.com
શ્રીમતી આર.આર.પટેલમદદનીશ ખેતી નિયામક (પા.સં)૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૬૦૧૯૦૨૧૩૯banaskanthadao@gmail.com
શ્રી એલ.એ.ઠાકોરમદદનીશ ખેતી નિયામક (એગ્રો)૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૨૬૫૪૨૪૮૧૩banaskanthadao@gmail.com
કુ.વી.પી.આલવિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૪૦૯૩૨૧૧૨૮banaskanthadao@gmail.com
શ્રી પી.પી.રાવલવિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૭૨૫૪૫૨૯૩૬banaskanthadao@gmail.com
શ્રી બી.કે.સાયતામદદનીશ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૪૨૭૫૩૬૮૩૨banaskanthadao@gmail.com
શ્રી વી.આર.સૈનીસિનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૯૭૯૯૨૨૧૨૭banaskanthadao@gmail.com
શ્રી એ.એચ.હડીયોલસિનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૭૯૯૦૫૮૩૬૯૩banaskanthadao@gmail.com
શ્રી આઇ.એમ.કાછેલાજુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૪૨૬૮૯૫૯૨૭banaskanthadao@gmail.com
૧૦શ્રીમતી પી.બી.વ્યાસજુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪૯૯૨૪૯૧૫૭૬૮banaskanthadao@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046366