મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી

ખેતીવાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી


અ.નં.અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબર
શ્રી પી.કે.પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫
શ્રી એલ.એ.ઠાકોરમદદનીશ ખેતી નિયામક (એગ્રો)૮૫૧૧૪૪૮૯૪૧
શ્રીમતી આર.આર.પટેલમદદનીશ ખેતી નિયામક (પા.સં)૯૬૦૧૯૦૨૧૩૯
કુ.કે.આઇ.દેસાઇખેતી અધિકારી (તા.મુ.)૭૫૬૭૫૧૦૧૬૨
કુ.વી.પી.આલવિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)૮૧૫૪૯૦૩૪૩૯
શ્રી પી.પી.રાવલવિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)૯૭૨૫૪૫૨૯૩૬
શ્રી બી.કે.સાયતામદદનીશ૯૪૨૭૫૩૬૮૩૨
શ્રી વી.આર.સૈનીસિનિયર ક્લાર્ક૯૯૭૯૯૨૨૧૨૭
શ્રી એ.એચ.હડીયોલસિનિયર ક્લાર્ક૯૮૯૮૬૬૮૬૧૧
૧૦શ્રી આઇ.એમ.કાછેલાજુનિયર ક્લાર્ક૯૪૨૬૮૯૫૯૨૭
૧૧શ્રીમતી પી.બી.વ્યાસ જુનિયર ક્લાર્ક૯૯૨૪૯૧૫૭૬૮
૧૨શ્રી બી.ડી.પરમારપટાવાળા૯૪૦૮૦૧૮૬૮૧
૧૩શ્રી જી.બી.પરમારપટાવાળા૯૯૨૫૨૦૬૩૮૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1027394