શાખાની કામગીરી

  • ઇનવર્ડની કામગીરી
  • આઉટવર્ડની કામગીરી
  • ઇ.એસ.ટી.ટેબલની તમામ કામગીરી
  • નાગરિક અધિકાર
  • માહીતી અધિકાર
  • જીલ્લા સંકલનની મીટીંગના પત્રકો
  • જીલ્લા સ્વાગત ફરીયાદ નિવારણ કાર્યક્રમના પ્રશ્નોના જવાબોની ફાઇલ
  • તમામ સરકારી રજીસ્ટરો નિભાવવા.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048349