મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

વષઁ:- 2013
અં.નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ માતા મરણ
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
અમીરગઢ 4844715624003
દાંતા 21541895408228965
ડીસા 882879384682461456
દિયોદર 99391513157106
ધાનેરા 59605447243114020
કાંકરેજ 1439133617272105
પાલનપુર 87327873107159921144
થરાદ 60085451669348422
વડગામ 664791555373863
૧૦ વાવ 771691155102030
કુલ 390463563241492275584134

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048320