મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા,
જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા
શાખાનું સરનામુ ત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન,
આરોગ્ય શાખા,
જિ.પં.બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી ડો.પી.આર.સહાય , મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૩
ફેકસ નંબર ૨૫૮૯૦
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી કે.ડી.નિનામા વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) ૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩ ૨૫૮૯૦૮ ૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯  -
શ્રી વી.જી.ભૂરિયા વહીવટી અધિકારી(કુ.ક.) ૦૨૭૪૨-૨૫૩૦૧૫ ૨૫૮૯૦૮ ૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૮  -
 
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 883378