મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા,
જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા
શાખાનું સરનામુત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન,
આરોગ્ય શાખા,
જિ.પં.બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૧૩૩
ફેકસ નંબર૨૫૮૯૦
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય)૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩૨૫૮૯૦૮-
શ્રી વી.જી.ભૂરિયાવહીવટી અધિકારી(કુ.ક.)૦૨૭૪૨-૨૫૩૦૧૫૨૫૮૯૦૮૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯૮-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 908236