મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા,
જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા
શાખાનું સરનામુત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન,
આરોગ્ય શાખા,
જિ.પં.બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૧૩૩
ફેકસ નંબર૨૫૮૯૦

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી નટુભાઇ પટેલ વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય)૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩૨૫૮૯૦૮
-
શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિવહીવટી અધિકારી(કુ.ક.)૦૨૭૪૨-૨૫૩૦૧૫૨૫૮૯૦૮--
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046403