મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી ઇ.ચા.શ્રી ડી.એસ.પરમાર
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી
આંકડા શાખા, જિલ્‍લા પચાયત, બનાસકાંઠા, જોરાવર પેલેસ, પાલનપુર . ૦ર૭૪ર રપ૩૬૮૩ -૦ર૭૪ર રપ૩૬૮૩ ૯૪૨૭૦૦૮૪૨૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 908202