મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લા ની આંકડાકીય રૂપરેખાનું દરવર્ષ નાણાંકિય વર્ષ પુરૂ થયા પછી પ્રકાશન તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવુ.
જિલ્લાનો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ નાણાંકિય વર્ષ પુરૂ થયા પછી વર્ષ દરમ્યાનન કરવામાં આવેલ કામગીરીનો સંકલિત અહેવાલ પ્રકાશિત કરવો.
જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક આર્થિક સમીક્ષા નાણાંકિય વર્ષ પુરૂ થયા સામાજિક, આર્થિક ક્ષેત્રે થયેલ કામગીરીનું પ્રકાશન તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવુ.
૮૦% નોરમલ પ્લાહન સ્કીથમનો સરકારશ્રીની વિવિઘ યોજનાઓનો રીપોર્ટ તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવો.
વસતિ ગણતરી, આર્થિક ગણતરી, પશુઘન વસતિ ગણતરી, ખેતી ગણના સંદર્ભે ઇનપુટ સર્વેની કામગીરી, ગ્રામ સવલત મોજણી, જીલ્લાણના ગેઝેટીયર સંબંઘી સર્વેની કામગીરી, તેમજ સરકારશ્રી તરફથી વખતો વખત સોંપવામાં આવેતી તમામ સર્વેની તાલીમ આપી પત્રકો ચકાસી, સરકારશ્રી લેવલે પહોચતી કરવાની તમામ કામગીરી
આયોજન મંડળના કામોનું અમલીકરણ અઘિકારી તરીકેની તમામ કામગીરી
વપરાશી/કેપીટલ ખર્ચના સર્વેની કામગીરી
ઇ-ગ્રામ ‍િવશ્વ ગ્રામ યોજના
ઇ-ગ્રામ ‍િવશ્વ ગ્રામ યોજના અંતર્ગત થયેલ ઠરાવ પરિપત્રો અને અપાયેલ ખરીદ ઓર્ડર અન્વ‍યે ઇ-ગ્રામ નોડલ અઘિકારી તરીકેની તમામ ફરજો
જિલ્લારની દરેક ગ્રામપંચાયતમાં કોમ્યુય ટર હાર્ડવેર/પંહોચે અને સતત ચાલુ રહે તેવી વ્યવવસ્થાન ગોઠવવી.
દરેક ઇ-ગ્રામ પંચાયતોમાં વીસીઇની નિમણૂક કરાવવી.
વીસીઇને આવક સંબંઘી સેવાઓ ઇ-ગ્રામ પંચાયત ખાતે ઉભી થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા
ઇ-ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ વી.સી.ઇ./ તલાટીમંત્રીશ્રી તથા સરપંચશ્રી અને તાલુકા/જિલ્લાસ કક્ષાએ પદાઘિકારીશ્રીઓને કોમ્યુ ગ્ ટર સંબંઘી તાલીમ અપાવવી
ઇ-ગ્રામ સોફટવેર ઇન્ટો લ કરાવવા તથા ઇ-ગ્રામ ડેટા એન્ટ્રી કરાવવી
આસીસ્ટેન્‍ટ પ્રોગ્રામર ,મેન પાવર સપોટ તથા ડી એલ તથા ટીએસટીએસપી પાસેથી ઇ-ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્યુ ટર હાર્ડવેર મેઇન્ટેતન થાય તે સબબ કાળજી લેવી.
સીએસસી સ્થરપાય અને સફળતાપૂર્વક કાર્યરત રહે તે સંબંઘીત કામગીરી
ઇ-ગ્રામ પંચાયતો ખાતે વી-સેટ, ડાયલ-અપ અથવા વાયરલેસથી નેટવર્ક- ઇન્ટગરનેટ/ઇ-મેઇલ સેવાઓ ઉ૫લબ્ઘ કરાવવી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/8/2018

વપરાશકર્તાઓ : 953380