મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરીજિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા, સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા અને વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલના પ્રકાશન પ્રસિદ્ધ કરવાની કામગીરી અને GISS Portal ના DSO portal માં ડેટા એન્ટ્રી કરાવવી.

જિલ્લાના તમામ તાલુકાની આંકડાકીય રૂપરેખા તૈયાર કરાવવાની કામગીરી

લોકલ બોડી (સ્થાનિક સંસ્થા)ના ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગર પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના સેકટર વાઈઝ હિસાબો તૈયાર કરવાની કામગીરી અને GISS Portal પર ડેટા એન્ટ્રી કરાવવી

બિઝનેસ રજિસ્ટર અંતર્ગત જિલ્લામાં કુલ ૭ એકટ પ્રમાણે નોંધાયેલ એકમોના સર્વે અને GISS Portal પર ડેટા એન્ટ્રી કરાવવી

વિલેજ પ્રોફાઇલ અન્વયે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઉપલબ્ધ ૩૦૩ સવલતોની દર ત્રિમાસ/વાર્ષિક અદ્યતન કરવાની કામગીરી

Sub State Level CPI અન્વયે જિલ્લાના પસંદગી પામેલા ૧૪ બજારોની અંદાજે ૪૦ થી ૫૦ દુકાનોમાંથી ૨૫૦ જેટલી ચીજવસ્તુઓના ભાવ દર માસે મેળવી પત્રક તૈયાર કરી પત્રકો મોકલવાની કામગીરી

જિલ્લા કક્ષાએ એકઠા કરેલા છૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવો પરથી દર છ માસે " Half Yearly Bulletin on Price Statistics-Banaskanttha" પ્રકાશન પ્રસિદ્ધ કરવાની કામગીરી

ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનના સુચક આંક(IIP)ની કામગીરી

વિકેન્દ્રીત આયોજન મંડળની તમામ સદરોની ગ્રાન્ટ ઉગવણી, ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરી ડ્રાફ્ટ કઢાવી અમલીકરણ અધિકારીને મોકલવાની કામગીરી તમામ સદરોના પ્રગતી અહેવાલ તૈયાર કરવા રજિસ્ટરો નિભાવવા તથા વર્ષવાર/સદરવાર હિસાબો તૈયાર કરવાની કામગીરી

જિલ્લાના આવકના અંદાજો માટે નિયત થયેલા ૩ સેકટરોના પેટા વિભાગોની માહિતી મેળવવી તેમજ તેની માહિતી બ્યુરો ક્ચેરી ગાંધીનગરને મોકલવા.

જિલ્લાના વિકાસના કામોનું સ્થળ નિરીક્ષણ કરી વિકાસના કામોનો વિનિયમન અહેવાલ તૈયાર કરી મોકલવા.

જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના પોર્ટલ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના વર્કપ્લાનની કામગીરી

વસતિ ગણતરીની કામગીરી,આર્થિક મોજણીની કામગીરી,ખેતી વિષયક ઈનપુટ સર્વે,પાક કાપણી અખતરા વગેરેની કામગીરી

પ્રમુખશ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તેમજ નિયામકશ્રી, અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, ગાંધીનગર તરફથી સોપવામાં આવતી અન્ય કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046390