મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાઆરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

નંબરતાલુકાનું નામપ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામડોકટરનું નામફોન નંબરમોબાઇલ નંબર
વાવઅસારાહોત.રોનાલ્‍ડ એલ અણસારી
૯૭૨૭૭૩૦૬૬૩
વાવઢીમાડો અનીલ ડાભી૦૨૭૪૦-૨૨૬૨૨૨૯૭૨૭૭૩૦૬૫૯
વાવમાવસરીવૈદ.પી એસ પંડયા૦૨૭૪૧-૨૨૯૫૨૫૯૭૨૭૭૩૦૬૫૮
વાવમોરવાડાહોત. કે જે ત્ર‍િવેદી ૦૨૭૪૨- ૨૨૦૦૪૦૯૭૨૭૭૩૦૬૬૧
વાવસણવાલવૈદ. કે એચ વ્‍યાસ ૦૨૭૪૩-૨૨૯૦૯૧૯૭૨૭૭૩૦૬૬૫
વાવતીર્થગામ હોત. એન કે ત્ર‍િવેદી ૦૨૭૪૫-૨૨૫૮૦૦૯૭૨૭૭૩૦૬૬૪
વાવટડાવડો એસ આર પરમાર ૦૨૭૪૪-૨૨૫૫૨૦૯૭૨૭૭૩૦૬૬૦
વડગામછાપીડો ડી આર જણસારી૦૨૭૪૯-૨૭૦૨૮૫૯૭૨૭૭૩૦૫૯૦
વડગામજલોત્રાડો રાજ ડી પરમાર ૦૨૭૩૯-૨૬૪૦૦૭૯૭૨૭૭૩૦૫૯૩
૧૦વડગામકાલેડાડો ટી વાય જામદ૦૨૭૩૯-૨૮૫૧૦૫
૯૦૯૯૦૬૯૭૬૮
૧૧વડગામકોદરામડો એ એલ પરમાર ૦૨૭૩૯-૨૮૭૦૬૩૯૭૨૭૭૩૦૫૯૬
૧૨વડગામમેતાડો એસ એચ શેખ૦૨૭૩૯-૨૮૬૪૨૫૯૭૨૭૭૩૦૫૯૧
૧૩વડગામપાંચડાહોત. બી એમ પ્રજાપતિ ૦૨૭૩૯-૨૮૫૬૧૭૯૭૨૭૭૩૦૫૯૪
૧૪વડગામપીલુચાડો દીપીકાબેન પરમાર ૦૨૭૩૯-૨૮૭૦૫૬૯૭૨૭૭૩૦૬૪૫
૧૫દાંતામાંકડીડો એન કે ડાભી ૦૨૭૪૯-૨૬૫૦૦૧૯૭૨૭૭૩૦૦૭૬
૧૬દાંતાસેબલપાણીવૈદ. અવનીબેન એસ મોઢ૦૨૭૪૯-૨૯૧૪૯૮૯૭૨૭૭૩૦૦૭૯
૧૭દાંતાકુવારસીવૈદ. દક્ષાબેન અનાવાડીયા ૦૨૭૪૯-૨૭૮૦૮૪૯૯૨૫૭૪૫૬૩૧
૧૮દાંતામગવાસહોત. જે એસ મોદી૦૨૭૪૯-૨૬૬૦૨૨૯૮૨૫૬૯૮૧૩૪
૧૯દાંતાગોરાડડો પાયલ આર નંદા૦૨૭૪૯-૨૬૬૦૦૨૨૯૭૨૭૭૩૦૦૮૦
૨૦દાંતાહડાદડો એ કે ચૌહાણ૦૨૭૪૯-૨૬૭૨૪૦૯૭૨૭૭૩૦૦૮૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048348