મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાઆરોગ્‍યની યોજનાઓ

રસીકરણ વર્ષ- ર૦૧ર-૧૩

ક્રમવિગતલક્ષાંકસિદ્ધિટકાવારી
૧ .બી. સી. જી695186695796.32
૨.ડી. પી. ટી772736770987.62
૩.પોલીયો732666751992.16
૪.ઓરી732666825093.15
૫.ટી.ટી મધર850007480888.01

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048290