મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

અ.નં. તાલુકાનું નામ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
૧.અમીરગઢઅમીરગઢડો.જી.એસ.રામસ્નેહી ૨૩૨૦૭૭૯૦૯૯૦ ૬૪૬૭૦
૨.ભાભરભાભરડો.વી.જે.ગોસ્વામી૨૨૨૦૭૬૯૭૨૪૫ ૦૧૦૭૩
૩.ડીસાભીલડીડો.એસ.એ.પટેલ૨૩૩૦૧૬૯૩૨૭૩ ૪૫૭૧૫
૪.પાલનપુરચંડીસરડો.એલ.કે.મીત્તલ૨૮૩૨૩૩૯૦૯૯૦ ૬૪૭૪૪
૫.દાંતાદાંતાડો.એલ.એન.સોમાણી૨૭૮૧૪૮૯૦૯૯૦ ૬૪૬૭૭
૬.દીયોદરદીયોદરડો.એ.એન.પરમાર૨૭૭૫૧૦૯૯૦૯૦ ૧૧૩૩૦
૭.ધાનેરાધાનેરાડો.વિશાલ પટેલ૨૨૨૧૧૪૮૪૮૮૮ ૪૧૭૩૧
૮.ડીસાલાખણીડો.નિમેશ ધનાવાડીયા૨૫૬૬૬૯૯૯૨૪૩ ૯૨૭૫૦
૯.વડગામમેમદપુરડો.આર.જી.ગઢવી૨૬૨૧૮૧૯૦૯૯૦ ૬૪૭૪૦
૧૦.દાંતીવાડાપાંથાવાડાડો.એસ.આર.યાદવ૨૨૬૨૦૦૯૦૯૯૦ ૬૪૭૬૪
૧૧.વડગામમોરીયાડો.એસ.એસ.ગુપ્તા ૨૬૩૦૧૦ 
૧૨.થરાદપીલુડાડો.વી.બી.વર્મા૨૩૪૧૭૫૯૭૨૭૭ ૩૦૫૭૨
૧૩.થરાદરાહડો.એચ.યુ.પટેલ૨૪૬૦૬૦૯૦૯૯૦ ૬૪૬૩૨
૧૪.કાંકરેજશીરોહીડો.ડી.એન.પરમાર૨૩૩૬૦૦૯૦૯૯૦ ૬૪૬૫૫
૧૫.વાવસુઈગામડો.વી.વી.ત્રિવેદી૨૨૩૬૧૧૯૪૨૯૮ ૫૦૬૭૨
૧૬.કાંકરેજથરાડો.બી.પી.ચૌધરી૨૨૨૦૫૧૯૦૯૯૦ ૬૪૬૬૦
૧૭.થરાદથરાદDr. K.C.Mathur૨૨૨૦૭૫૯૮૭૯૬ ૦૬૬૮૦
૧૮.વડગામવડગામડો.એ.આર.બારંદા૨૬૨૦૨૨૯૦૯૯૦ ૬૪૬૯૮
૧૯.વાવવાવડો.આઈ.એમ.મકવાણા૨૨૭૩૧૮૯૦૯૯૦ ૬૪૬૪૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048285