મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા હોમિયોપેથી તબીબી અધિકારી

હોમિયોપેથી તબીબી અધિકારી


ક્રમ મેડીકલ ઓફિસરો નં નામ સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનાઓ મોબાઇલ નંબર
ડો.ભરત.કે.પટેલ વડા તા.કાંકરેજ ૮૫૧૧૧૬૬૭૮૬
ડો.મનોજ.પી.જાની ધાનેરા તા.ધાનેરા ૯૯૭૯૭૪૭૨૮૦
જગ્યા ખાલીડીસા તા.ડીસા-
જગ્યા ખાલીભાભર તા.ભાભર-
જગ્યા ખાલીકાણોઠી તા,સુઈગામ-
જગ્યા ખાલીદાંતા તા.દાંતા-
જગ્યા ખાલી પાલનપુર તા.પાલનપુર-
જગ્યા ખાલીવડગામ તા.વડગામ-
જગ્યા ખાલીથરાદ તા.થરાદ-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048347