મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાશાખા ની સંપર્ક માહિતી

શાખા ની સંપર્ક માહિતી


શાખા નું નામ આયુર્વેદ શાખા,જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા,પાલનપુર
શાખા નું સરનામું: સરદાર પટેલ ભવન,જોરાવર પેલેસ,પાલનપુર.
મુખ્ય અધિકારી:શ્રી જે.એન.મોઢ જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી,બનાસકાંઠા.
ફોન નંબર:૦ર૭૪ર-રપ૪ર૭૧
ઇન્ટર કોમ:૧૬૩

અ.નં.વહિવટી અધિકારી નું નામહોદોફોન નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી જે.એન.મોઢ ઇન્ચાર્જજીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી, બનાસકાંઠા-પાલપુર૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬
શ્રી મીના એલ.સોલંકીજુનિયર કલાર્ક૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048366