મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાશાખા ની સંપર્ક માહિતી

શાખા ની સંપર્ક માહિતી

શાખા નું નામ આયુર્વેદ શાખા,જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા,પાલનપુર
શાખા નું સરનામું: સરદાર પટેલ ભવન,જોરાવર પેલેસ,પાલનપુર.
મુખ્ય અધિકારી:શ્રી જે.એન.મોઢ જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી,બનાસકાંઠા.
ફોન નંબર:૦ર૭૪ર-રપ૪ર૭૧
ઇન્ટર કોમ:૧૬૩
અ.નં.વહિવટી અધિકારી નું નામહોદોફોન નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી જે.એન.મોઢ ઇન્ચાર્જજીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી, બનાસકાંઠા-પાલપુર૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬
શ્રી દીપક કે.ચૌધરીજુનિયર કલાર્ક-૯૪૨૬૯૭૬૭૮૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975672