મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાશાખા ની કામગીરી

શાખા ની કામગીરી

બનાસકાંઠા માં આવેલ ૨૯ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ (૧૪ જિ.પં.હસ્તક અને ૧૫ રાજય સરકાર) તથા ૯ સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાના નો વહીવટ કરવો.
૧૫ રાજય સરકાર હસ્તક ના દવાખાના, ૧૪ જીલ્લા પંચાયત હસ્તકના તથા અત્રેની શાખા ના હિસાબી તમામ કામકાજ કરવા.
સરકારી આયુર્વેદ/હોમિ.દવાખાનાઓ ના તમામ મે.ઓ. તથા દવાખાના ના કંપાઉન્ડર અને પટાવાળા ની બદલી થતાં હાજર થવા/છુટા થવા આદેશ અત્રેથી કરવા. -યોજનાકીય કેમ્પો કરવા.
જી.પં.હસ્તક ના દવાખાનાઓ ની ગ્રાન્ટ ઉગવવી તથા દવાખાનાઓ ને ફાળવવી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1026412