મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ મેડીકલ ઓફિસરો નં નામ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ મોબાઇલ નંબર
ડો.જે.એન.મોઢ ચાંગા તા.વડગામ ૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬
ડો.જે.જી.અટોસ સિવિલ હોસ્પિટલ-પાલનપુર તા.પાલનપુર ૯૪૦૮૮૯૭૧૦૪
ડો.મનિષ.જે. મોદી ભડથ તા.ડીસા ૯૪૨૬૩૯૦૭૯૫
ડો.મયુર.સી.પટેલ મલાના તા.પાલનપુર ૯૪૦૮૪૨૨૨૮૬
ડો.વિપુલ કે મોદી બસુ તા.વડગામ ૯૪૨૭૬૩૮૯૫૧
ડો.ચૌધરી દિનેશ બી. ખોડલા તા.પાલનપુર ૯૪૨૭૨૬૪૨૦૮
જગ્યા ખાલી ચડોતર તા.પાલનપુર
જગ્યા ખાલીઅનાપુરગઢ તા.ધાનેરા
જગ્યા ખાલીકપાસીયા તા.અમીરગઢ
૧૦ જગ્યા ખાલીઢોલીયા તા.અમીરગઢ
૧૧ જગ્યા ખાલીભેમાળ તા.દાંતા
૧ર જગ્યા ખાલીમીઠા તા.ભાભર
૧૩ જગ્યા ખાલીડાભેલા તા.અમીરગઢ
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 967068