મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ મેડીકલ ઓફિસર નું નામ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ મોબાઇલ નંબર
ડો.જયપ્રકાશ નારાયણભાઇ મોઢ બસુ તા.વડગામ ૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬
ડો.જે.જી.અટોસ ચાંગા તા.વડગામ ૯૪૦૮૮૯૭૧૦૪
ડો.જયશ્રીબેન રામકીશન શર્મા મુમનવાસ તા.વડગામ૯૯૦૯૨૨૦૦૬૯
જગ્યા ખાલી ઓપીડી સીવીલ તા.પાલનપુર-
ડો.નીલમબેન કરશનભાઇ જેગોડા સુરજપુરા તા.પાલનપુર૭૩૫૯૬૨૩૯૮૯
ડો.વિપુલ કેશવલાલ મોદી મલાણા તા.પાલનપુર૯૪૨૭૬૩૮૯૫૧
જગ્યા ખાલી ખોડલા તા.પાલનપુર-
ડો.કાજલબેન જયંતકુમાર શાસ્ત્રી ચડોતર તા.પાલનપુર૯૭૨૩૬૧૨૧૪૭
ડો.શૈલેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી સનાલી તા.દાંતા૯૪૦૯૩૨૩૩૬૫૮
૧૦ડો.જીગર બાબુલાલ નિનામા સાંઢોસી તા.દાંતા૯૦૩૩૩૭૧૭૮૭
૧૧ડો.દર્શનાબેન દુદાભાઇ પરમાર ભેમાળ તા.દાંતા૯૦૫૪૮૬૦૨૧૯
૧૨ડો.પ્રજાપતિ જયંતીભાઇ હેમાભાઇ ગંગવા તા.દાંતા૯૯૨૫૭૯૯૭૯૫
૧૩ડો.ભાવેશ હરગોવીંદભાઇ શ્રોફ બામણોજ તા.દાંતા૯૮૯૮૪૩૨૮૦૪
૧૪જગ્યા ખાલી ભડથ તા.ડીસા-
૧૫ડો.મનીષ જયંતીલાલ મોદી રામપુરા તા.ડીસા૯૪૨૬૩૯૦૭૯૫
૧૬ડો.અજય ગોરધનભાઇ સાંખલા અમીરગઢ તા.અમીરગઢ૯૮૭૯૨૨૦૨૭૭
૧૭ડો.અંકીતાબહેન નટવરલાલ ભટટી કપાસીયા તા.અમીરગઢ૭૪૦૫૪૦૪૭૪૮
૧૮ડો.રાહુલ કોદરભાઇ ગામેતી ડાભેલા તા.અમીરગઢ૯૫૧૦૩૦૦૩૬૩
૧૯જગ્યા ખાલી ઢોલીયા તા.અમીરગઢ-
૨૦ડો.રાહુલ સુરેશકુમાર મોદી લુવાણા તા.થરાદ૯૮૭૯૮૧૧૫૪૫
૨૧ડો.નેહલ ધવલ મોદી રાહ તા.થરાદ૯૮૨૫૮૩૦૪૮૬
૨૨જગ્યા ખાલી ડોડગામ તા.થરાદ-
૨૩જગ્યા ખાલી નારોલી તા.થરાદ-
૨૪જગ્યા ખાલી દુધવા તા.થરાદ-
૨૫ડો.રાકેશ જયંતીલાલ પરમાર ભાટવર તા.થરાદ૯૯૨૪૨૦૬૦૪૫
૨૬જગ્યા ખાલી બલોધણ તા.ભાભર-
૨૭ડો.વિનોદપુરી જયદેવપુરી ગૌસ્વામી મીઠા તા.ભાભર૯૯૦૯૭૪૩૬૯૭
૨૮ડો.હર્ષકુમાર કિશોરચંદ્ર પટેલ અનાપુરગઢ તા.ધાનેરા૯૧૫૭૩૮૨૧૯૪
૨૯જગ્યા ખાલી રાનેર તા.કાંકરેજ-
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1027391