મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા આયુર્વેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ મેડીકલ ઓફિસરો નં નામ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ મોબાઇલ નંબર
૧૪ જગ્યા ખાલીસૂરજપુરા તા.પાલનપુર
૧પ જગ્યા ખાલીરાહ તા.થરાદ
૧૬ જગ્યા ખાલીલુવાણા તા.થરાદ
૧૭ જગ્યા ખાલીમુમનવાસ તા.વડગામ
૧૮ જગ્યા ખાલીબામણોજ તા.દાંતા
૧૯ જગ્યા ખાલીસાંઢોસી તા.દાંતા
ર૦ જગ્યા ખાલીસનાલી તા.દાંતા
ર૧ જગ્યા ખાલીરાનેર તા.કાંકરેજ
રર જગ્યા ખાલીબલોધણ તા.ભાભર
૨૩ જગ્યા ખાલીરામપુરા તા.ડીસા
૨૪ જગ્યા ખાલીગંગવા તા.દાંતા
૨૫ જગ્યા ખાલીનારોલી તા.થરાદ
૨૬ જગ્યા ખાલીભાટવર તા.વાવ
૨૭ જગ્યા ખાલીઅમીરગઢ તા.અમીરગઢ
૨૮ જગ્યા ખાલી દૂધવા તા.થરાદ
૨૯ જગ્યા ખાલીડોડગામ તા.થરાદ
પાછળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 976030