મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુજોરાવર પેલેસ જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા , પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી
ફોન નંબરરપ૭૧૯૭
મો.
ફેકસ નંબરરપ૭૧૯૭
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર

-

વિભાગીય હિસાબનીશ
રપ૭૧૯૭
રપ૭૧૯૭
-

શ્રી સી.વી.નાઈ

હેડકલાર્ક

"

"

૯૮ર૪૯૬૬૮૭૩

શ્રી જે.ડી.પટેલ

અ.મ.ઈ.

"

"

૯૪ર૮પ૦પર૭૧

શ્રી આર.જી.એન્જીનીયર

"

"

"

૯૪ર૮પ૦પર૮૬

શ્રી એન.કે.પ્રજાપતિ

"

"

"

૯૪ર૮પ૦પરપ૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 893845