મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુબીજો માળ, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા , પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી.વસાવા, કા.પા.ઇ.
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ રપ૭૧૯૭
મો.૯૭૨૩૫ ૪૪૯૨૦
ફેકસ નંબર૦૨૭૪૨ રપ૭૧૯૭
ઇ-મેલ eeprnbpalanpur@gmail.com

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
મિતલબેન પી.જોષી નાયબ ચીટનીશ રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૮૧૬૦૫૦૧૪૦૫
બી.ડી.પ્રજાપતિ વિ.હીસાબનીશ રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૮૯૮૩૨૯૮૪૧
આર.એસ.પલાસ અ.મ.ઈ. રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૮૯૮૪૫૫૩૨૭૩
કુણાલ એ. વાઘેલા અ.મ.ઈ. રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૪૨૭૮૯૯૧૦૮
અંજલીબેન એ.જણાણી અ.મ.ઇ. રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૫૩૭૮૫૩૪૧૪
વી.ડી.વ્યાસ નાયબ ચીટનીશ રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૮૭૩૩૦૪૮૭૨૧
એ.ડી.પાધ્યા સીનીયર કલાર્ક ૨૫૭૧૯૫૨૫૭૧૯૭૯૬૩૮૧૦૧૮૧૮
ડી.સી.રાવલ સીનીયર કલાર્ક ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૮૨૫૨૩૬૬૭૯
એસ.વી.જુડાલ જુનીયર કલાર્ક ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૦૩૩૫૨૮૦૧૪
૧૦એન.પી.પરમાર પટાવાળા ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૮૨૪૦૨૯૫૨૨
૧૧એસ.સી.સીન્ધી પટાવાળા૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૭૨૬૭૪૬૫૭૭
૧૨ એચ.આર.રાવલ પટાવાળા૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૮૯૮૦૬૫૩૨૯૫


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048297