મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુજોરાવર પેલેસ જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા , પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી.વસાવા, કા.પા.ઇ.
ફોન નંબરરપ૭૧૯૭ / ૨૫૭૧૯૫
મો.
ફેકસ નંબરરપ૭૧૯૭

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર

શ્રી બી.ડી.પ્રજાપતિ

વિભાગીય હિસાબનીશ
રપ૭૧૯૫
રપ૭૧૯૭
-

શ્રી એ.એચ.ઘાસુરા

હેડકલાર્ક

રપ૭૧૯૫

રપ૭૧૯૭

-

શ્રી બી.એમ.જોષી

અ.મ.ઈ.

રપ૭૧૯૫

રપ૭૧૯૭

-

શ્રી આર.એસ.પલાસ

અ.મ.ઈ.

રપ૭૧૯૫

રપ૭૧૯૭

-

શ્રી કુણાલ વાઘેલા

અ.મ.ઈ.

રપ૭૧૯૫

રપ૭૧૯૭

-


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1026401