મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ જોરાવર પેલેસ જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા , પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પી.એન.પટેલ કાર્યપાલક ઈજનેર , માર્ગ અને મકાન પંચાયત વિભાગ પાલનપુર.
ફોન નંબર રપ૭૧૯૭
મો.
ફેકસ નંબર રપ૭૧૯૭
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર

શ્રી આર.કે.મછાર

વિભાગીય હિસાબનીશ
રપ૭૧૯૭
રપ૭૧૯૭
૯૮૭૯૮પ૦૧૦પ

શ્રી સી.વી.નાઈ

હેડકલાર્ક

"

"

૯૮ર૪૯૬૬૮૭૩

શ્રી જે.ડી.પટેલ

અ.મ.ઈ.

"

"

૯૪ર૮પ૦પર૭૧

શ્રી આર.જી.એન્જીનીયર

"

"

"

૯૪ર૮પ૦પર૮૬

શ્રી એન.કે.પ્રજાપતિ

"

"

"

૯૪ર૮પ૦પરપ૧
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 883384