મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

પંચાયત મા.મ.વિભાગ, ગાંધીનગર ઘ્વારા અત્રેના વિભાગને જુદા જુદા સદરો હેઠળ મંજુર કરેલ કામો સાથે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં નીચે પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબ ભૌતિક સિઘ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવેલ છે.
 

 

વર્ષ. ર૦૦૩ - ૦૪

 

વર્ષ. ર૦૦૪ - ૦પ

 

વર્ષ. ર૦૦પ - ૦૬

 

વર્ષ. ર૦૦૬ - ૦૭

 

વર્ષ. ર૦૦૭ - ૦૮

 
હાલમાં આ વિભાગ હેઠળ નાણાપંચ - કિસાનપથ - નાબાર્ડ - બ.ઉ.જો. - એસ.આર. - પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ ૧૮૦ જેટલો અંદાજીત રૂ.પપ.૦૦ કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1026423