મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબીશાખા
શાખાનું સરનામુ હિસાબીશાખા, ચોથામાળે, જી.પં.ભવન, પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીહિસાબી અધિકારી ( પર્સનલ ફોન નં.રપર૯૧પ )
ફોન નંબર ૦ર૭૪ર રપર૬૩પ ,
ઈન્ટર કોમ નંબર ૧૫૮,૧૫૯,૧૬૦
ફકસ નંબર ૦ર૭૪ર રપર૬૩પ

શાખા વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
સી. સી. પટેલહિસાબી અધિ. રપર૬૩પ રપર૬૩પ ૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩ ao-ddo-ban@gujarat.gov.in
ર. શ્રી કે. પી. પટેલઆંતરિક અન્વે.અધિ. રપર૬રપ રપર૬૩પ ૯૪૨૮૪૮૧૮૭૦-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048369