મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબીશાખા
શાખાનું સરનામુ હિસાબીશાખા, ચોથામાળે, જી.પં.ભવન, પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીહિસાબી અધિકારી ( પર્સનલ ફોન નં.રપર૯૧પ )
ફોન નંબર ૦ર૭૪ર રપર૬૩પ ,
ઈન્ટર કોમ નંબર ૧૫૮,૧૫૯,૧૬૦
ફકસ નંબર ૦ર૭૪ર રપર૬૩પ
શાખા વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ઇ.ચા.શ્રી કે.પી.પટેલ હિસાબી અધિ. રપર૬૩પ રપર૬૩પ ૯૪૨૮૪૮૧૮૭૦ -
ર. શ્રી કે.પી.પટેલઆંતરિક અન્વે.અધિ. રપર૬રપ રપર૬૩પ ૯૪૨૮૪૮૧૮૭૦-
InstanceEndEditable

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 883415