મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

  વિભાગીય હિસાબનીશ
  વિભાગીય હિસાબનીશ (જી.પી.એફ.)
  વિભાગીય હિસાબનીશ (ઈન્ટરનલ ઓડીટર નં.૧)
 

વિભાગીય હિસાબનીશ (ઈન્ટરનલ ઓડીટર નં.ર)

 

નાયબ હિસાબનીશ  ( હિસાબ )

 

નાયબ હિસાબનીશ ( ડી.ડી.ફંડ )

 

નાયબ હિસાબનીશ ( બેનોર )

  ટેબલ નં. ૮: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૯: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૦: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૧: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧ર: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૩: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૪: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧પ: સીનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૬: જુનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૭: જુનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ૧૮: જુનીયર કલાર્ક ( કેશીયર )
  ટેબલ નં. ૧૯: જુનીયર કલાર્ક
  ટેબલ નં. ર૦: જુનીયર કલાર્ક
   
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046354