મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

 
મુખ્ય પાકો વાવેતર વિસ્તાર તથા આનુસંગીક વિગતો
ચોખા -
ધઉ ૫૧૫૬૦
કુલ ધાન્ય -
કુલ કઠોળ -
કુલ અનાજ -
મગફળી -
કુલ તેલીબીયા -
કપાસ -
બાજરી ૧૯૩૩૦૦
જુવારદાણા ૧૦૨૦૦
અન્ય ધાન્ય ૮૪૭૦
ધઉ પિયત ૫૧૫૬૦
ઉ.બાજરી ૮૫૬૫૦
મકાઇ ૧૦૪૦૦
કુલ ધાન્ય ૩૫૯૫૮૦
ખ.મગ ૩૧૧૭૫
અડદ ૩૦૩૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048382