મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાકો૫ર ટી

કો૫ર ટી

 
અનુ.નં. બ્લોકનું નામ આંકડી
૨૦૦૬/૦૭ ૨૦૦૭/૦૮
અમીરગઢ ૧૧૬૭ ૧૪૪૫
દાંતા ૨૩૦૪ ૨૧૮૭
ડીસા ૫૪૦૧ ૫૮૨૧
દિયોદર ૨૮૮૫ ૩૬૫૪
ધાનેરા ૩૧૧૧ ૩૫૮૧
થરા કાંકરેજ ૨૯૨૪ ૩૪૨૩
પાલનપુર ૩૭૦૧ ૪૫૧૫
થરાદ ૨૮૨૬ ૩૨૭૧
વડગામ ૨૮૧૪ ૩૧૫૩
૧૦ વાવ ૨૨૫૮ ૨૫૩૦
કુલ ૨૯૩૯૧ ૩૩૫૮૦
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975993