મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાકો૫ર ટી

કો૫ર ટી


અનુ.નં.બ્લોકનું નામઆંકડી
૨૦૧૭/૧૮૨૦૧૮/૧૯
અમીરગઢ૨૧૩૧૭૬૧
ભાભર૨૦૨૨૯૩૪
દાંતા૩૬૨૫૧૦૫૫
દાંતીવાડા૧૫૨૪૭૫૫
ડીસા૭૩૨૭૧૮૩૦
દિયોદર૨૬૦૮૭૧૪
ધાનેરા૩૩૪૩૧૨૩૯
કાંકરેજ૩૫૭૩૧૦૦૭
લાખણી૨૪૯૯૧૨૯૯
10પાલનપુર૬૮૫૦૨૧૮૭
11સુઈગામ૧૨૩૨૮૫૯
12થરાદ૪૬૧૪૨૧૧૧
13વડગામ૩૮૧૯૧૩૯૨
14વાવ૨૩૫૧૧૫૦૩
કુલ૪૭૫૧૮૧૭૬૪૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 989957