મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાનિ‍રોઘ

નિ‍રોઘ

 
અનુ.નં. બ્લોકનું નામ નિરોધ(યુઝર્સ)
૨૦૦૬/૦૭ ૨૦૦૭/૦૮
અમીરગઢ ૧૫૬૬ ૧૮૩૩
દાંતા ૩૫૫૦ ૩૩૮૪
ડીસા ૭૪૦૨ ૮૮૫૪
દિયોદર ૩૪૦૪ ૪૨૫૩
ધાનેરા ૩૩૯૬ ૫૨૨૯
થરા કાંકરેજ ૩૬૫૦ ૪૮૮૬
પાલનપુર ૫૪૬૦ ૬૮૧૪
થરાદ ૩૦૫૫ ૩૦૨૦
વડગામ ૪૫૭૪ ૫૦૯૧
૧૦ વાવ ૩૩૫૯ ૩૮૬૩
કુલ ૩૯૪૧૬ ૪૭૨૨૭
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975954