મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાનિ‍રોઘ

નિ‍રોઘ


અનુ.નં. બ્લોકનું નામ નિરોધ(યુઝર્સ)
૨૦૧૭/૧૮ ૨૦૧૮/૧૯
અમીરગઢ ૭૦૫ ૮૩૦
ભાભર ૫૬૮ ૧૧૯
દાંતા ૨૦૩ ૮૯૫
દાંતીવાડા ૪૮૯ ૩૬૬
ડીસા ૩૦૪૪ ૭૪૪
દિયોદર ૭૫૪ ૮૮૫
ધાનેરા ૯૧૪ ૧૧૦૪
કાંકરેજ ૮૨૬૨૫૫
લાખણી ૧૭૩૯૩૯
10 પાલનપુર૧૭૦૪૨૩૩૪
11 સુઈગામ૭૫૭ ૨૩૩
12 થરાદ૧૦૭૩૧૪૧૫
13 વડગામ૧૦૬૭ ૧૪૪૪
14 વાવ ૮૬૬ ૧૮૬
કુલ૧૩૧૪૨૧૧૭૫૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048295