મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

 
અ.ન. તાલુકાનું નામ પ્રા.આ.કે.નું નામ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજેલ ગામનું નામ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નો પ્રકાર તારીખ સમય
દાંતા નવાવાસ ભેમાળ ભવાઈ ૨૮/૦૨/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
દાંતા કુંવારસી રતનપુર ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
દાંતા હડાદ સનાલી ભવાઈ ૨૮/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
દાંતા સેબલપાણી પાન્છા ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
દાંતા ગોરાડ દલપુરા ભવાઈ ૨૮/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
દાંતા જીતપુર મંાકડી ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
ડીસા જુનાડીસા રસાણા મોટા ભવાઈ ૨૮/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
ડીસા સમૌ વેળાવા પુરા ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
થરાદ મોટી પાવડ નાની પાવડ ભવાઈ ૨૮/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૧૦ થરાદ ભોરડુ ભોરડું ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૧૧ વડગામ પીલુચા થલવાડા ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૧૨ વડગામ કોદરામ કાલેડા ભવાઈ ૧/૩/૨૦૦૮ ૪૪
૧૩ વાવ ઢીમા ચુવા ભવાઈ ૨૮-૨-૦૮ ૪૪
૧૪ વાવ ટડાવ ચોથા નેસડા ભવાઈ ૨૯-૨-૦૮ ૪૪
૧૫ વાવ અસારા બુકણા ભવાઈ ૨૮-૨-૦૮ ૪૪
૧૬ ધાનેરા જડીયા ભાટીબ ભવાઈ ૨૮-૨-૦૮ ૪૪
૧૭ દિઓદર ફોરણા સેસણ નવા ભવાઈ ૨૯-૨-૦૮ ૪૪
૧૮ ૪૪ રૈયા ધ્રાન્ડવડા ભવાઈ ૨૮-૨-૦૮ ૪૪
૧૯ કાંકરેજ આંગણવાડા આંગણવાડા ભવાઈ ૨૮-૨-૦૮ ૪૪
૨૦ ૪૪ ઉંબરી બુકોલી ભવાઈ ૨૯-૨-૦૮ ૪૪
૨૧ પાલનપુર માલણ માલણ ભવાઈ ૨૮-૨-૦૮ ૪૪
૨૨ ૪૪ ગોળા ઢેલાણા ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૨૩ ૪૪ ચિત્રાસણી પીરોજપુરા ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૨૪ ૪૪ ભુતેડી મોટી ભટામલ ભવાઈ ૨૯/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૨૪ ૪૪ વેડંચા ટાકરવાડા ભવાઈ ૨૮/૦૨/૨૦૦૮ ૪૪
૨૬ ૪૪ મડાણા ગઢ પટોસણ ભવાઈ ૨૯-૨--૦૮ ૪૪
૨૭ પાલનપુર સામઢી કુંભાસણ ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ ૪૪
૨૮ વડગામ પાંચડા કરસનપુરા ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ ૪૪
૨૯ ડીસા ભીલડી ભીલડી ભવાઈ ૨૬/૦૩/૨૦૦૮ ૪૪
૩૦ ડીસા ડાવસ રાણપુર ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૧ ડીસા મોટા કાપરા મોટા કાપરા ભવાઈ ૨૮/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૨ ધાનેરા ખીંમત કરાધણી ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૩ ધાનેરા કુંવારલા કોટડા ભવાઈ ૨૮/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૪ ધાનેરા ભોરલ ઈઢાટા ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૫ દિઓદર મીઠીપાલડી લિંબાઉ ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૬ કાંકરેજ કંબોઈ કંબોઈ ભવાઈ ૨૮/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૭ કાંકરેજ ખીમાણા નાણોટા ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૮ કાંકરેજ ઈકબાલગઢ કપાસીયા ભવાઈ ૨૭/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૩૯ કાંકરેજ ધનપુરા ઢોલીયા ભવાઈ ૨૭-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૦ કાંકરેજ વિરમપુર ધનપુરા(વિ.) ભવાઈ ૨૭-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૧ કાંકરેજ સુરેલા અજાપુરા(માં) ભવાઈ ૨૮-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૨ કાંકરેજ માવસરી કુંડાળીયા ભવાઈ ૨૭-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૩ કાંકરેજ સુઈગામ ભરડવા ભવાઈ ૨૮-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૪ કાંકરેજ મોરવાડા સોનેથ ભવાઈ ૨૭-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૫ વડગામ છાપી મજાદર હરીકથા ૧૦/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૬ ૪૪ મેતા રજોસણા હરીકથા ૧૧/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૭ ૪૪ જલોત્રા મુમનવાસ હરીકથા ૧૨/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૮ ડીસા ઝેરડા ટેટોડા હરીકથા ૧૦/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૪૯ ડીસા રામસણ નાંદલા હરીકથા ૧૧/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૦ ડીસા કુચાવાડા ભાચલવા હરીકથા ૧૨/૦૩/૨૦૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૧ ડીસા વરનોડા વરણ હરીકથા ૧૪-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૨ ડીસા લાખણી કુડા હરીકથા ૧પ-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૩ દાંતીવાડા પાંથાવાડા ભાકોદર હરીકથા ૧૭-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૪ ધાનેરા બાપલા વોડા હરીકથા ૧૮-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૫ દાંતીવાડા જેગોલ રાવળાવાસ હરીકથા ૧૯-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૬ થરાદ ડુવા ડેડુવા હરીકથા ૨૪-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૭ ૪૪ પીલુડા ભીયાલ હરીકથા ૨પ-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૮ ૪૪ મડાલ આસોદર હરીકથા ૨૬-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૫૯ ભાભર બલોધણ સુથારનેસડી હરીકથા ૧૪-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૬૦ ભાભર રુણી ચાત્રા હરીકથા ૧પ-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૬૧ ભાભર કુંવાળા મેરા હરીકથા ૧૭-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૬૨ કાકંરેજ તેરવાડા અધગામ હરીકથા ૧૮-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૬૩ કાકંરેજ ઉણ ટેબી (ઉણ) હરીકથા ૧૯-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
૬૪ કાકંરેજ ટોટાણા ઈન્દ્રમાણા હરીકથા ૨૪-૩-૦૮ રાત્રે ૮:૦૦ કલાકે
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 976043