મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

 
અનુ.નં. બ્લોકનું નામ ઓપરેશન(સ્ત્રી/પુરૂષ)
૨૦૦૬/૦૭ ૨૦૦૭/૦૮
અમીરગઢ ૬૦૬ ૮૨૧
દાંતા ૯૯૦ ૧૧૧૮
ડીસા ૨૬૧૯ ૩૬૬૭
દિયોદર ૧૦૯૮ ૧૭૨૬
ધાનેરા ૧૫૦૮ ૨૦૪૭
થરા કાંકરેજ ૧૧૮૬ ૧૫૩૪
પાલનપુર ૧૯૨૩ ૨૭૫૫
થરાદ ૧૧૭૫ ૧૮૩૫
વડગામ ૧૨૨૪ ૧૬૯૦
૧૦ વાવ ૯૪૯ ૧૩૨૨
કુલ ૧૩૨૭૮ ૧૮૫૧૫
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975638