મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન


અનુ.નં.બ્લોકનું નામઓપરેશન(સ્ત્રી/પુરૂષ)
૨૦૧૭/૧૮૨૦૧૮/૧૯
અમીરગઢ૧૪૬૪૧૪૮૧
ભાભર૧૩૪૯૧૩૪૭
દાંતા૨૨૦૩૨૦૫૪
દાંતીવાડા૧૨૨૦૧૨૧૯
ડીસા૪૬૬૭૪૩૨૮
દિયોદર૧૭૦૧૧૮૦૦
ધાનેરા૨૨૦૭૨૩૫૫
કાંકરેજ૨૭૬૫૨૫૩૨
લાખણી૧૪૯૧૧૫૪૯
10પાલનપુર૪૬૭૯૩૬૯૪
11સુઈગામ૭૮૫૭૬૨
12થરાદ૨૪૦૪૧૭૦૫
13વડગામ૨૫૫૧૨૫૭૭
14વાવ૧૧૪૬૧૧૧૮
કુલ૩૦૬૩૨૨૮૫૨૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048286