મહેકમ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનુ નામ મહેકમ શાખા
શાખાનુ સરનામુ સરદાર પટેલ ભવન, ૨ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સી.સી.પટેલ
ફોન નંબર ૨૫૭૦૮૭
ઈન્ટર કોમનં.૧૧૮
ફેકસ નંબર ૨૫૭૪૪૫

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટી અધિકારીનુ નામહોદ્દોફોન નંબર ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
(કચેરી)
શ્રી સી.સી.પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૨૫૭૦૮૭૨૫૭૪૪૫૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧
શ્રી મૌસમિસંહ રાવચીટનીશ કમ તા.વિ.અ. (જ.દ.)૨૫૭૦૮૭૨૫૭૪૪૫૯૯૨૫૨૩૨૩૪૪છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048306