મહેકમ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામ

મહેકમ શાખા

શાખાનુ સરનામુ

સરદાર પટેલ ભવન, ૨ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

ઇ/ચા. શ્રી કે.પી.પટેલ

ફોન નંબર

૨૫૭૦૮૭

ઈન્ટર કોમનં.૧૧૮
ફેકસ નંબર

૨૫૭૪૪૫

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનુ નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ઇ/ચા. શ્રી કે.પી.પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) ૨૫૭૦૮૭ ૨૫૭૪૪૫ ૯૪૨૮૭૫૩૯૦૨
શ્રી વી.જી.ભુરીયા ચીટનીશ કમ તા.વિ.અ. (જ.દ.) ૨૫૭૦૮૭ ૨૫૭૪૪૫ ૯૪૨૭૩૯૦૬૫૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938969