મહેકમ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનુ નામ  મહેકમ શાખા  
શાખાનુ સરનામુ  સરદાર પટેલ ભવન, ૨ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.  
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી  ઇ/ચા. શ્રી ડિ.કે.હડિયેલ  
ફોન નંબર  ૨૫૭૦૮૭  
ઈન્ટર કોમનં.૧૧૮
ફેકસ નંબર  ૨૫૭૪૪૫  

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટી અધિકારીનુ નામહોદ્દોફોન નંબર ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
(કચેરી)
ઇ/ચા. શ્રી ડિ.કે.હડિયેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ)૨૫૭૦૮૭૨૫૭૪૪૫૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧
શ્રી મૌસમિસંહ રાવચીટનીશ કમ તા.વિ.અ. (જ.દ.)૨૫૭૦૮૭૨૫૭૪૪૫૯૯૨૫૨૩૨૩૪૪છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 989932