મહેકમ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામ

 

મહેકમ શાખા

 

શાખાનુ સરનામુ

 

સરદાર પટેલ ભવન, ૨ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.

 

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

 

શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી

 

ફોન નંબર

 

૨૫૭૦૮૭

 

ઈન્ટર કોમનં. ૧૧૮
ફેકસ નંબર

 

૨૫૭૪૪૫

 

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનુ નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) ૨૫૭૦૮૭ ૨૫૭૪૪૫ ૯૪૨૮૭૫૩૯૦૨
શ્રી વી.જી.ભુરીયા ચીટનીશ કમ તા.વિ.અ. (જ.દ.) ૨૫૭૦૮૭ ૨૫૭૪૪૫ ૯૪૨૭૩૯૦૬૫૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 883365