મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાલોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી


વર્ષલીધેલ લોહીના નમુનાપોઝીટીવપી.એફ.મરણ
૧૯૯૭૬૩૭૮૬૭૨૯૭૧૬૧૧૦૦૩૨૬
૧૯૯૮૪૫૧૮૩૭૧૧૦૦૦૬૩૩-
૧૯૯૯૩૭૦૨૦૬૯૯૦૩૩-
૨૦૦૦૩૭૩૬૨૯૮૩૯૩૫-
૨૦૦૧૩૭૫૪૦૭૩૮૩૯૩૩૫
૨૦૦૨૩૬૦૪૯૮૨૩૫૫૧૩૦-
૨૦૦૩૪૨૫૯૭૮૫૧૮૦૪૯૬-
૨૦૦૪૪૭૩૨૨૯૩૪૭૮૩૧૮
૨૦૦૫૪૭૦૬૮૪૧૯૮૮૨૦૬-
૨૦૦૬૫૯૩૧૭૯૪૬૦૧૩૯૭-
૨૦૦૭૫૪૭૮૦૩૩૪૧૧૧૮૫-
૨૦૦૮૪૭૭૪૭૩૧૦૮૮૫૮-
૨૦૦૯૬૧૯૯૮૨૬૩૫૪૧-
૨૦૧૦૬૪૦૮૦૮૧૯૭૯૭૭-
૨૦૧૧૬૫૧૯૮૫૩૩૦૯૭૯
૨૦૧૨૫૯૧૭૨૩૨૯૫૨૧૬
૨૦૧૩૫૮૨૦૩૨૧૪૫૮૨૭-
૨૦૧૪૫૯૯૨૦૬૭૩૧૧૫-
૨૦૧૫૬૫૯૯૭૫૧૦૬૧૪૦-
૨૦૧૬૮૩૮૮૭૬૧૧૬૮૩૬-
૨૦૧૭૮૫૭૪૬૭૨૭૧૯૫૩-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048328