મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાલોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી

વર્ષલીધેલ લોહીના નમુનાપોઝીટીવપી.એફ.મરણ
૧૯૯૭ ૬૩૭૮૬૭ ૨૯૭૧૬ ૧૧૦૦૩ ૨૬
૧૯૯૮ ૪૫૧૮૩૭ ૧૧૦૦૦ ૬૩૩ -
૧૯૯૯ ૩૭૦૨૦૬ ૯૯૦ ૩૩ -
૨૦૦૦ ૩૭૩૬૨૯ ૮૩૯ ૩૫ -
૨૦૦૧ ૩૭૫૪૦૭ ૩૮૩૯ ૩૩૫
૨૦૦૨ ૩૬૦૪૯૮ ૨૩૫૫ ૧૩૦ -
૨૦૦૩ ૪૨૫૯૭૮ ૫૧૮૦ ૪૯૬ -
૨૦૦૪ ૪૭૩૨૨૯ ૩૪૭૮ ૩૧૮
૨૦૦૫ ૪૭૦૬૮૪ ૧૯૮૮ ૨૦૬ -
૨૦૦૬ ૫૯૩૧૭૯ ૪૬૦૧ ૩૯૭ -
૨૦૦૭ ૫૪૭૮૦૩ ૩૪૧૧ ૧૮૫ -
૨૦૦૮૪૭૭૪૭૩૧૦૮૮૫૮-
૨૦૦૯૬૧૯૯૮૨૬૩૫૪૧-
૨૦૧૦૬૪૦૮૦૮૧૯૭૯૭૭-
૨૦૧૧૬૫૧૯૮૫૩૩૦૯૭૯
૨૦૧૨૫૯૧૭૨૩૨૯૫૨૧૬
૨૦૧૩૫૮૨૦૩૨૧૪૫૮૨૭-
૨૦૧૪૫૯૯૨૦૬૭૩૧૧૫-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/8/2018

વપરાશકર્તાઓ : 952966