મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

ગોલ્ડન ગોલ
ઝેરી મેલેરિયા થી મ્રુત્યુ અટકાવવુ.
પેરેસાઈટ ઇન્સીડન્સનુ પ્રમાણ ૧ ટકાથી નીચે લઇ જવુ.
ઝેરી મેલેરિયાનુ પ્રમાણ ૧૦ ટકાથી નીચે લઈ જવુ.
આઈ.ઈ.સી. દ્વારા લોકોમાં જન જાગ્રુતિ લાવવી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 989984