મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામમેલેરિયા શાખા, જી.પં.બ.કાં.પાલનપુર
સરનામુચોથે માળે, મેલેરિયાશાખા, જીલ્‍લા પંચાયત, બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીર્ડા.એન.કે.ગર્ગ્ જીલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારી ઇ.ચા.
ફોન નંબર અને ફેકસ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૨૬૦મોબાઇલઃ- ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨ઇન્‍ટર કોમઃ- ૧૫૨ અને ૧૫૩

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.કર્મચારીનું નામહોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નં. ઇ-મેલ
શ્રી એસ.આર.મેવાડાલેબ.ટેક.-૯૯૨૫૬૩૬૩૨૩dmo.health.banaskantha@gmail.com
શ્રીમતી આર.કે.સુથાર લેબ.ટેક.-૯૦૯૯૦૯૬૨૨૭-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/8/2018

વપરાશકર્તાઓ : 953412