મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામમેલેરિયા શાખા, જી.પં.બ.કાં.પાલનપુર
સરનામુચોથે માળે, મેલેરિયાશાખા, જીલ્‍લા પંચાયત, બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીર્ડા.એન.કે.ગર્ગ્ જીલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારી ઇ.ચા.
ફોન નંબર અને ફેકસ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૨૬૦મોબાઇલઃ- ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨ઇન્‍ટર કોમઃ- ૧૫૨ અને ૧૫૩

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં.કર્મચારીનું નામહોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નં. ઇ-મેલ
શ્રી એમ.બી.પ્રજાપતિના.ચિ.-૯૯૨૫૯૯૨૨૭૮dmo.health.banaskantha@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048322