મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસ્‍પ્રેઇગ

સ્‍પ્રેઇગ

વર્ષજંતુનાશક દવાવસ્‍તીરાઉન્‍ડટાર્ગેટ રૂમસ્‍પ્રે. રૂમકવરેજ
૨૦૦૧MLN૧૩૦૦૭૪૭૦૮૫૧૬૧૧૪૭૮૬.૩૦
૨૦૦૨MLN૧૦૨૧૪૭ફોકલ૫૩૧૦૬૪૬૭૭૦૮૮.૦૭
૨૦૦૩SY.PYR.૯૯૬૬૬ફોકલ૫૭૩૫૮૫૩૮૮૭૯૩.૯૫
૨૦૦૪MLN૧૪૪૨૪૮૭૨૫૮૩૭૨૯૫.૯૫
૫૩૪૯૨ફોકલ૩૩૧૭૩૩૦૪૬૨૯૧.૮૩
SY.PYR૨૨૦૨૮૦૭૪૫૦૪૬૯૮૬૨૯૩.૭૭
૨૮૬૭ફોકલ૧૩૬૩૧૩૪૪૯૮.૬૧
૨૦૦૫MLN૧૩૦૦૭૪૭૦૮૫૧૬૧૧૪૭૮૬.૩૦
૨૦૦૬MLN૯૩૮૯૬૫૧૬૯૭૪૭૧૧૪૯૧.૧૩
૧૮૭૧૯૨ફોકલ૯૭૫૮૨૯૧૫૪૮૯૩.૮૨
૨૦૦૭MLN૩૦૬૪૮૯૧૭૩૩૩૬૧૪૬૮૧૨૮૪.૭૦
૨૦૦૮MLN ૩૬૯૭૮૦૧૯૪૯૦૩૧૬૪૮૪૮૮૪.૫૮
૨૦૦૯ ALPHA SY. 5%૧૦૬૪૭૧ ૬૦૩૧૧ ૫૩૨૭૩ ૮૮.૭૩
૨૦૧૦ ALPHA SY. 5%૩૪૯૭૦ ૯૮૫૭ ૯૧૫૭ ૯૨.૯૦
૩૮૪૬૧ ફોકલ ૧૮૬૩૦ ૧૬૩૮૦ ૮૭.૯૨
૨૦૦૦૬૯ ફોકલ ૬૮૯૮૫ ૬૩૨૯૯ ૯૧.૭૬
૨૦૧૧ALPHA SY. 5%૨૩૦૩૬૬૧૩૯૮૭૩૧૨૯૩૭૫૯૨.૪૯
૧૯૭૪૭૦૧૧૩૭૧૭૧૦૪૦૦૫૯૧.૪૬
૨૦૧૨ALPHA SY. 5%૩૨૫૨૪૫૧૭૨૭૯૧૧૫૧૭૭૭૮૭.૮૪
૨૦૧૩ALPHA SY. 5%૨૨૨૫૮૯૧૨૩૭૮૧૧૦૭૧૦૬૮૬.૫૫
૨૦૧૪ALPHA SY. 5%૧૩૩૭૭૫૭૮૦૬૩૬૮૯૬૦૮૮.૩૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/8/2018

વપરાશકર્તાઓ : 953404