મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસ્‍પ્રેઇગ

સ્‍પ્રેઇગ


વર્ષજંતુનાશક દવાવસ્‍તીરાઉન્‍ડટાર્ગેટ રૂમસ્‍પ્રે. રૂમકવરેજ
૨૦૦૧MLN૧૩૦૦૭૪૭૦૮૫૧૬૧૧૪૭૮૬.૩૦
૨૦૦૨MLN૧૦૨૧૪૭ફોકલ૫૩૧૦૬૪૬૭૭૦૮૮.૦૭
૨૦૦૩SY.PYR.૯૯૬૬૬ફોકલ૫૭૩૫૮૫૩૮૮૭૯૩.૯૫
૨૦૦૪MLN૧૪૪૨૪૮૭૨૫૮૩૭૨૯૫.૯૫
૫૩૪૯૨ફોકલ૩૩૧૭૩૩૦૪૬૨૯૧.૮૩
SY.PYR૨૨૦૨૮૦૭૪૫૦૪૬૯૮૬૨૯૩.૭૭
૨૮૬૭ફોકલ૧૩૬૩૧૩૪૪૯૮.૬૧
૨૦૦૫MLN૧૩૦૦૭૪૭૦૮૫૧૬૧૧૪૭૮૬.૩૦
૨૦૦૬MLN૯૩૮૯૬૫૧૬૯૭૪૭૧૧૪૯૧.૧૩
૧૮૭૧૯૨ફોકલ૯૭૫૮૨૯૧૫૪૮૯૩.૮૨
૨૦૦૭MLN૩૦૬૪૮૯૧૭૩૩૩૬૧૪૬૮૧૨૮૪.૭૦
૨૦૦૮MLN૩૬૯૭૮૦૧૯૪૯૦૩૧૬૪૮૪૮૮૪.૫૮
૨૦૦૯ALPHA SY. 5%૧૦૬૪૭૧૬૦૩૧૧૫૩૨૭૩૮૮.૭૩
૨૦૧૦ALPHA SY. 5%૩૪૯૭૦૯૮૫૭૯૧૫૭૯૨.૯૦
૩૮૪૬૧ફોકલ૧૮૬૩૦૧૬૩૮૦૮૭.૯૨
૨૦૦૦૬૯ફોકલ૬૮૯૮૫૬૩૨૯૯૯૧.૭૬
૨૦૧૧ALPHA SY. 5%૨૩૦૩૬૬૧૩૯૮૭૩૧૨૯૩૭૫૯૨.૪૯
૧૯૭૪૭૦૧૧૩૭૧૭૧૦૪૦૦૫૯૧.૪૬
૨૦૧૨ALPHA SY. 5%૩૨૫૨૪૫૧૭૨૭૯૧૧૫૧૭૭૭૮૭.૮૪
૨૦૧૩ALPHA SY. 5%૨૨૨૫૮૯૧૨૩૭૮૧૧૦૭૧૦૬૮૬.૫૫
૨૦૧૪ALPHA SY. 5%૧૩૩૭૭૫૭૮૦૬૩૬૮૯૬૦૮૮.૩૪
૨૦૧૫ALPHA SY. 5%૫૧૨૫૩૩૪૮૯૨૩૧૭૪૧૯૦.૯૭%
૧૭૧૯૬ફોફલ ૯૮૨૮૯૦૬૨૯૨.૨૮%
૨૦૧૬ALPHA SY. 5%૯૮૩૪૯૬૦૩૬૮૫૫૭૮૬૯૨.૪૧%
૩૦૦૦ફોફલ ૩૦૦૩૦૦૧૦૦%
૨૦૧૭ALPHA SY. 5%૧૧૯૭૩૧૭૫૫૬૫૬૯૮૩૦૯૨.૪૧%
૨૨૧૮૩૦ફોકલ ૧૨૬૩૭૫૧૧૩૮૨૫૯૦.૦૭%

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1046347