પંચાયત શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડી.કે.હડીયેલ , ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર-
ઇ-મેલdyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in

અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એસ.જી.ઢુકાનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૪૨૬૩૬૫૯૩૮dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી વી.સી.મોઢનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૪૨૬૪૮૮૩૭૯dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એચ.પરમારજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૭૨૪૪૨૨૯૨૩dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.એસ.પરમારસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૯૭૯૦૨૯૭૬૮dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
કુ. એમ.એલ.સોલંકીજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૭૦૪૬૧૩૨૪૧૩dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.એમ.રાઠોડસી.કા૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૮૩૪૭૬૧૬૦૯૦dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.જે.મકવાણાસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૦૯૯૨૯૫૫૯૫dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 908249