મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડી.કે.હડીયેલ , ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર-
ઇ-મેલdyddo-pan-ban@gujarat.gov.in

અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
-નાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
-નાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨-dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એચ.પરમારજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૭૨૪૪૨૨૯૨૩dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
-સીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨-dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી દીપકભાઇ કે.ચૌધરીજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૪૨૬૯૭૬૭૮૧dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.એમ.રાઠોડસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૮૩૪૭૬૧૬૦૯૦dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.જે.મકવાણાસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૦૯૯૨૯૫૫૯૫dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 990002