મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી સી.સી.પટેલ, ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત)
ફોન નંબર૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર-
ઇ-મેલdyddo-pan-ban@gujarat.gov.in

અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી વી.એમ.ડામોરનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૮૪૬૯૮૮૬૬૮૬ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
-નાયબ ચીટનીશ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨-dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એચ.પરમારજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૭૨૪૪૨૨૯૨૩dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી દીપકભાઇ કે.ચૌધરીજુનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૪૨૬૯૭૬૭૮૧dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.એમ.રાઠોડસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૮૩૪૭૬૧૬૦૯૦dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.જે.મકવાણાસીનીયર કારકુન૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨૯૦૯૯૨૯૫૫૯૫dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048377