મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનઘાસચારા વિકાસની યોજના

ઘાસચારા વિકાસની યોજનાઓ

પશુ પેદાશોનો આધાર પશુઓને આપવામાં આવતા ખોરાક ઉપર રહેલો છે. એકર દીઢ લીલા ચારાનું વધુ ઉત્પાદન મળે તેવા સુધારેલ ઘાસચારા પાકના બિયારણ ઉત્પાદન માટે ૧ (એક) ઘાસચારા નિર્દશ ફાર્મ આવેલ છે.

ઘાસચારા પાકના મીનીકીટ
ચાફટકટરની ઉપયોગીતા
ગૌચર સુધારણા યોજના
ગમાણ
કેટલ શેડ
ભારત સરકારશ્રી તરફથી મળતાં ઘાસચારા ફ્રી મીનીકીટ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048292