મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુધન

પશુધન

 
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ ધેટા-બકરા ઉંટ મરધા (પોલ્ટ્રી) ગઘેડું - કૂતરા ઘોડા અન્ય
(ભુંડ સસલા)
વાવ ૬૦૧૬૨ ૬૮૯૯૨ ૬૮૯૧૬ ૬૨૪ ૧૦૩ ૬૯૯૪ ૪પ ૭૯પ
થરાદ ૬૭૭૯૪ ૯૬૩૩૭ ૨૩૦૮૨ ૧૭૦ ૦૦ પ૨૯૮ ૪૩પ ૧૪૬૧
ધાનેરા ૪૭૨૧૧ ૧૦૬૬૦૨ ૪૧૨૧૧ ૨૨૨ ૮૩૦ ૧૧૬૭૭ ૪૭ ૩૨૪૯
દંતીવાડા ૨૭૨૭૧ ૩૯પ૬૪ ૨૯પ૯૪ ૪૦૭ ૧૦૩૮ ૨૯૭ ૨૪ ૦૦
અમીરગઢ ૩૨૪૬૩ ૨૯૨૧૪ ૪૮૭૮૪ ૬૩ ૧૯૩પ૬ પ૭૭૩ ૦૧ ૧૨૪
દંાતા ૬૪૧પ૮ પ૯૨૦૦ ૭પ૪૭૧ ૯૪ પ૭૪૯૬ ૪પ૬૩ ૧૯ ૨૮પ
વડગામ પ૬૨૮૯ ૮૧૬પપ ૨પ૪૭૦ ૭૩૧ ૨૭૦પ૨ ૧૯૪૯ ૨પ૭ ૬૬૧
પાલનપુર પ૬૬૨૧ ૮૩૬૨૦ ૨૭૪૬પ ૬૩૦ ૬૪૯૭ ૯૧૪ ૮૧ ૦૨
ડીસા ૧૩૧૮૭૮ ૧૨૮૩૪૪ ૬૬૯૬૭ ૩૭૬ ૯૪૧ ૮૧૬૩ ૩૬૧ ૧૮પ
૧૦ દિયોદર ૪પ૦૭૯ ૮૮પ૧૪ ૧૯૬૯૧ ૬૨૧ ૩૬૨ ૭પ૩૦ ૭૩ ૭૮પ
૧૧ ભાભર ૨૬૪૬૯ ૪૪૩૨પ ૧૯૮૭૬ ૭૧૭ ૧૪પ ૨૬૧પ પ૭ ૩૩
૧ર કંકરેજ ૩૮૭૭૨ ૧૧૮૯૭૯ ૧પ૨૮૧ ૩પ૭ ૯૧૨ ૭૬૩૧ ૧૧૩ ૧૦૧
  કુલ ૬પ૪૧૬૭ ૯૪પ૩૪૬ ૪૬૧૮૦૮ પ૦૧૨ ૧૧૪૭૩૨ ૬૩૪૦૪ ૧પ૧૩ ૭૬૮૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975677