મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુધન

પશુધન

અ.નં.તાલુકાનું નામગાય ભેંસઘેટા બકરા ઘોડા ઉંટ અન્ય કુલ
વાવ ૫૨૧૦૬૫૭૮૪૫૨૦૨૬૯૨૩૧૮૧૨૭૧૫૩૪૨૮
સુઈગામ ૩૫૭૧૧૪૮૨૦૩૧૩૩૨૨૧૧૩૪૦૧૦૮૫૮૪
થરાદ ૬૫૫૮૪૧૨૯૫૩૯૧૦૬૮૮૨૨૦૮૨૧૮૮૩૧૬૯૯૬૨૨૩૮૩૫૯
ધાનેરા ૧૦૪૭૯૦૧૨૫૬૩૫૧૪૫૩૩૨૦૦૨૯૯૨૨૬૯૮૧૫૪૨૭૩૫૦૨
દાંતીવાડા ૩૮૩૯૯૩૮૯૭૫૧૪૩૪૦૧૩૦૮૯૩૩૪૬૧૦૪૮૮૫
અમીરગઢ ૩૨૭૩૬૨૯૨૧૨૬૧૩૯૩૪૫૮૨૧૮૪૧૦૨૮૫૮
દાંતા ૮૯૯૩૩૬૬૦૫૩૩૮૩૯૮૬૪૨૮૩૧૩૩૩૧૨૪૬૩૪૮
વડગામ ૧૦૪૪૪૦૬૪૪૧૧૩૨૩૭૧૪૮૫૫૩૭૩૪૫૧૫૯૧૮૭૪૮૪
પાલનપુર ૧૧૫૩૨૮૯૮૪૦૦૪૩૭૮૨૨૪૭૧૮૯૪૭૧૧૩૮૯૮૨૫૫૦૩૫
૧૦ડીસા ૧૨૦૫૩૬૧૫૧૪૫૧૩૨૫૩૯૩૦૦૬૨૭૩૫૩૧૪૩૧૪૩૩૫૯૫૧
૧૧લાખની ૪૩૪૪૫૭૭૯૪૫૧૨૫૭૩૧૦૭૪૬૧૨૩૧૭૪૧૪૫૦૦૬
૧૨દિયોદર ૭૨૧૯૪૯૫૧૮૫૩૯૫૧૯૯૮૨૧૯૯૭૦૨૧૨૭૯૧૮૩૪૯૨
૧૩ભાભર ૩૩૩૮૮૫૦૪૬૨૫૫૩૫૮૬૪૭૪૩૩૭૩૯૮૪૪૮
૧૪કાંકરેજ ૪૨૩૯૬૧૨૨૯૫૩૨૮૭૭૭૫૮૦૧૧૭૧૭૧૭૫૯૪૦
કુલ -૯૫૦૯૮૬૧૧૫૬૨૬૯૧૪૮૨૨૦૩૧૫૦૭૪૧૬૯૭૩૨૧૪૩૩૮૬૦૨૬૦૯૩૨૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048376