મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્પીટલ તેમજ અન્ય સંસ્થાઓમાસારવાર પામેલા તથા ખસી કરેલ પશુ
 
અ.નં. તાલુકાનુંનામ હોસ્પીટલ/દવાખાનાનુંનામ દાખલકરેલ
પશુઓનીસંખ્યા
સારવારપામેલ
પશુઓનીસંખ્યા
પાલનપુર જુના લક્ષ્‍મીપુરા - ૩પ૯૯
ગઢ - ૪૯પ૮
વડગામ વડગામ - ૨૯૪૯
છાપી - ૨૯૧૬
મુમનવાસ - ૪૭૦૪
પીલુચા - ૧૮૩૪
સલેમકોટ - ૨૪૨૮
અમીરગઢ અમીરગઢ - ૪૮૬૧
ઈકબાલગઢ - ૩૦૪૨
વિરમપુર - ૩૦૧૨
દાતા દાતા - પપ૮૪
મોબાઈલ દાતા - ૨૭પપ
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 975957