મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ દવાખાના તેમજ સંસ્થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસી કરેલ પશુઓ
અ.નં.તાલુકાનું નામપશુ દવાખાનાની સંખ્યાપ્રા.પ.સા.કે. ની સંખ્યા ખસી કરેલ પશુઓની સંખ્યા સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા
અમીરગઢ ૮૪૨૨૬૫૨૪
ભાભર૩૫૪ ૮૦૪૫
દાંતા૧૧૧૪૦૫ ૪૧૩૧૧
દાંતીવાડા૩૦૮ ૪૪૧૯
ડીસા૧૨૬૩ ૫૧૦૭૩
દિયોદર૫૭૧ ૧૪૬૨૦
ધાનેરા૧૨૫૯ ૨૧૯૦૩
કાંકરેજ ૭૨૩ ૧૫૪૭૨
લાખણી૫૦૭ ૬૧૦૩૫
૧૦પાલનપુર ૭૨૫ ૨૦૬૨૫
૧૧સુઇગામ૧૨૨ ૪૬૩૬૩
૧૨થરાદ૯૪૮ ૨૨૭૫૧
૧૩વડગામ૧૨૭૬ ૩૨૨૨૭
૧૪વાવ૭૭૬ ૯૧૬૯૫
કુલ૬૫૨૭ ૧૧૦૭૯૪૫૮૦૬૩


આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048296