મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ- ર૦૦૭-૦૮
 
બનાસડેરીના વેટનરી કેન્દ્રો  ૧૧
વેટનરી કોલેજ દાંતીવાડા    ૦૧
પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર દાંતીવાડા ૦૧
ગૌ શાળા તથા પાંજરાપોળ   ર૮
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 976023