મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ- ર૦૧૭-૧૮
બનાસડેરીના વેટનરી કેન્દ્રો ૧૧
વેટનરી કોલેજ દાંતીવાડા ૦૧
પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર દાંતીવાડા૦૧
ગૌ શાળા તથા પાંજરાપોળ ૧૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1048356