મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ- ર૦૧૭-૧૮
બનાસડેરીના વેટનરી કેન્દ્રો ૧૧
વેટનરી કોલેજ દાંતીવાડા ૦૧
પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર દાંતીવાડા૦૧
ગૌ શાળા તથા પાંજરાપોળ ૧૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 28/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 989979